ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 2_2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 2_2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατάθεση δικαιολογητικών στο Δήμο Ευρώτα των περιλαμβανόμενων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2022 του ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία).

 

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αφού πρώτα οι ωφελούμενοι λάβουν το συστατικό σημείωμα τοποθέτησης από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

 

 

Σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Δήμο Ευρώτα από τους ωφελούμενους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2022 (Κοινωφελής Εργασία), γίνεται γνωστό ότι οι επιτυχόντες μετά την επικοινωνία τους με το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και αφού παραλάβουν το συστατικό σημείωμα θα καταθέτουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση xagia@1499.syzefxis.gov.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα (σε ένα αρχείο όλα τα δικαιολογητικά).

 

 

 1. Αίτηση συμμετοχής- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης
 4. Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 5. Αριθμός Μητρώου e- ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
 6. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος θα εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος
 7. Τίτλοι σπουδών και δικαιολογητικά πρόσθετων προσόντων θέσης (βλέπε προσοντολόγιο της παρούσας πρόσκλησης)
 8. Ενεργό Δελτίο Ανεργίας (Κάρτα Ανεργίας ή ηλεκτρονική βεβαίωση) στην οποία θα   εμφανίζεται ο αριθμός κάρτας ανεργίας  του ωφελουμένου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 9. Συστατικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο – δίδεται από το ΚΠΑ2
 10. Υπεύθυνη δήλωση ωφελουμένων άνω των 55 ετών ότι θα παρακολουθήσουν ή δεν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης - συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 3)
 11. Υπεύθυνη δήλωση για το ωράριο απασχόλησης του ωφελούμενου στο Δήμο - συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 1)
 12. Απογραφικό Δελτίο εισόδου (microdata) – συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση
 13. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης - συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 2) 
 14. Έγγραφη γνωστοποίηση (οικονομικά στοιχεία και οικογενειακά στοιχεία) αν ο ωφελούμενος είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος, αν εργάζεται για πρώτη φορά και αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας - συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση.

ΕΓΓΡΑΦΑ