ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17.6.1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17.6.1980)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

                      

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/3-3-1994) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του Ν. 4314/14 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/23-12-2014) με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.4765/21 (Φ.Ε.Κ. 6/Α/15-1-2021) και με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. η του Ν. 3812/09 (Φ.Ε.Κ. 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ά, Β΄και Γ΄ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους»
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 179, 197 (παρ. 1,2) και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/07 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-03-2010).
 4. Τον Ν. 4325/15 (Φ.Ε.Κ. 47 Α/11-05-2015) άρθρο 26 παρ. 8 αναφορικά με την αυτοδίκαιη κατάταξη των μουσικών στην κατηγορία Τ.Ε.
 5. Το υπ΄ αριθμ. 28436/11-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 αρ. 26 του Ν. 4325/15 που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/18 (Φ.Ε.Κ. 130/Α/18-07-2018), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/14 (Φ.Ε.Κ. 237Α/31.10.2014) «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού».
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/80 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/17-06-1980) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 476/81(Φ.Ε.Κ. 476/Α/21-05-1981) που αφορούν εις τα ειδικά τυπικά προσόντα προσωπικού επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου, προς πλήρωσιν οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α..
 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/17-7-1980) που αφορά τις περιπτώσεις πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 4765/21 (Φ.Ε.Κ. 6/Α/15.01.2021)
 10. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 30390/19.07.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/2009 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό)
 11. Την υπ΄αριθμ. 1/2022 (Α.Δ.Α. 9ΒΡΒΟΞΟΛ-ΓΜΔ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021» με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Τ.Ε. Μουσικού – Αρχιμουσικού διάρκειας 8 μηνών.
 12. Την υπ΄αριθμ.  πρωτ. 41989/23-6-2022  έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημ. Τομέα Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 395/13-9-2022 βεβαίωση της  Διοικητικής Υπηρεσίας περί κενών θέσεων.
 14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία»
 15. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις, στους Κ.Α. 10-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και Κ.Α. 10-6054.301 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού».

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους επειδή η σύμβαση του εν λόγω προσωπικού θα λήγει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

 

                                                      Ανακοινώνει 

 

    

       Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σκάλας του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία», που εδρεύει στην Τ.Κ. Σκάλας και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) :

 

 

                                  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

 Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

101

Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία»

Τμήμα Φιλαρμονικής

Τοπική Κοινότητα Σκάλας

Τ.Ε. Αρχιμουσικός

Οκτώ (8) μήνες

1

 

 

                                  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 476/1981 ήτοι:

 • Διπλώματα ή πτυχία
  1. Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων και διεύθυνσης μπάντας
  2. Αρμονίας ή Ωδικής
  3. Αντίστιξης και
  4. Φυγής από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής (Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α.) ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

 

Προϋπηρεσία:

 Αποδεδειγμένη τριετής προϋπηρεσία ως μουσικού εκτελεστή

 

Σημείωση: Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων κατόχων διπλώματος αντίστιξης και φυγής, αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών ή έως 70 για όσους δεν έχουν  αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης.
 3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄)
 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (έντυπο διατίθεται στο ΝΠΙΔ), πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο

   έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

 •  Ευκρινές φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

    Σε περίπτωση τίτλου σπουδών σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση

    αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001

    και Ν. 148/11914)

 • Βιογραφικό σημείωμα και φάκελο καλλιτεχνικής δραστηριότητας, στον οποίο μπορεί να περιληφθεί οτιδήποτε αποδεικνύει την καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου κατά τη δική του κρίση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται:
  1. Ο Δήμος στα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι γραμμένος
  2. Τυχόν απασχόληση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (παράλληλη απασχόληση εάν ναι που απασχολείται ο υποψήφιος)
  3. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
  4. Κάθε πράξη του βίου του υποψηφίου, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος
  5. Ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (Φ.Ε.Κ. 143/1/28-09-2007) (Καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
  6. Ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
  7. Ότι έχει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει

 

 

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

 

 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
 • Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας (συμμετοχή σε Φιλαρμονική Ορχήστρα, ηχογραφήσεις, συναυλίες κλπ)

 

 

    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

      Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980, που συγκροτήθηκε με το υπ΄αριθμ. 31/8-9-2022 έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών  Αρχιμουσικών – Υπαρχιμουσικών Φιλαρμονικής Ορχήστρας, σε απάντηση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 382/7-9-2022 εγγράφου της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία».

 

       Η Επιτροπή θα συνέλθει την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για να ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και να καταρτίσει πίνακα κατ΄αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 524/1980. Γραμματέας στη συνεδρίαση της ανωτέρω επιτροπής θα είναι ο τακτικός Διοικητικός Υπάλληλος της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» κ. Μιμηκόπουλος Βασίλειος.

       Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).

        Ο Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί αυθημερόν στο κατάστημα της επιτροπής και στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία».

 

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία», Δημαρχείο Βλαχιώτη, 23051 Βλαχιώτη Λακωνίας (τηλ. Επικοινωνίας 2735360226, e-mail: kdeskalas@gmail.com). Το εμπρόθεσμο των ταχυδρομικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

       Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης  της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα και συγκεκριμένα από τις 8/11/2022 έως και 17/11/2022. Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ..

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

       Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα καθώς και στη «Διαύγεια».

         Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 524/1980.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ – ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ