ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ 27/01/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΣΚΑΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ 27/01/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΣΚΑΛΑΣ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 15/11/2022, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 27/01/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΣΚΑΛΑΣ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 25/11/2022. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από:

15/11/2022

έως:

25/11/2022

 

Ο Πίνακας αυτός περιέχε ι µ όν ο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.

η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

 

 

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ