ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμος Ευρώτα απευθύνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11221/09.08.2023 (ΑΔΑ: 65ΑΒΩΡΛ-ΕΤ8) ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ευρώτα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση για τη ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση του Δήμου Ευρώτα και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: xagia@1499.syzefxis.gov.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10.08.2023 έως και 21.08.2023. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2735 3 60020, κα Χαγιά Θεοδώρα.

 ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν:

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι και

 β. το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ