ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 43/2021 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 43/2021 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ευρώτα  

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»      (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018           (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 του  Ν. 4625/2019.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, 698/Β΄/20-3-2014 ΦΕΚ αριθμ. ΓΠ − 191 Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012)  και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα ανέρχεται σε 17.891 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα  έχει πέντε (05) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (05) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 "Ορισμός Αντιδημάρχων".
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 48/22119/07.04.2020 "Ορισμός Αντιδημάρχων", σύμφωνα με την οποία καθορίζεται  ο ανώτατος δυνάμενος αριθμός αντιδημάρχων του δήμου από κάθε κατηγορία, είτε έμμισθων είτε άμισθων και συγκεκριμένα για το Δήμο  Ευρώτα ορίζεται ο ανώτατος αριθμός έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων σε επτά (07)  συνολικά, δύο (02)  Άμισθοι Αντιδήμαρχοι (άρθρο 59 παρ.7) και πέντε (05)Έμμισθοι (άρθρο 59 παρ. 2) .
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/Β΄/27-09-2011) 2011όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΦΕΚ/τ.Β΄/αρ. φύλλου 684/21.04.2015, ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017 και ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 632/27.02.2019.
 11. Το άρθρο 39 “Παραίτηση αιρετών” του Ν.4804/21 ( ΦΕΚ 90/05.06.2021/ τ. Α'): Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.
 12. Την με α/α 43/2021 και αρ. πρωτ. 11839/ 01-09-2021 ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ απόφαση Δημάρχου Ευρώτα " Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου  για την περίοδο από 01.09.2021 έως και  την  31η.08.2022.
 13. Την με αρ. πρωτ. 85/5-01-2022 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου              κου Παναγιώτη Πολολού
 14. Το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η με α/α 43/2021 (ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ ) προηγούμενη απόφαση
 15.  Την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών  του Δήμου Ευρώτα

 

 

 

αποφασίζει

 

Α.  Αποδέχεται  την με αρ. πρωτ. 85/5-01-2022  έγγραφη παραίτηση του                  κου Παναγιώτη Πολολού του Δημητρίου από το αξίωμα του  Αντιδημάρχου και τον απαλλάσσει  από την άσκηση των καθ΄ ύλην και κατά τόπον  αρμοδιοτήτων του ως Αντιδήμαρχο.

 

Β.  Τροποποιούμε μερικώς την με α/α 43/2021 και αρ. πρωτ. 11839/ 01-09-2021      (ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ)  απόφασή Δημάρχου  ως εξής:

 

 1. Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ευρώτα, που είχαν μεταβιβαστεί  στον παραιτηθέντα μεταβιβάζονται πλέον  στον έμμισθο αντιδήμαρχο    κο Ζαχαρία Μπούτσαλη ως κατωτέρω:

 

 

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 • Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και αρμοδιότητες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 •  Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 •  Αρμοδιότητες Γραφείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

ØΠροεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης μεταναστών του Δήμου

ØΠροεδρεύει του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας

ØΠροεδρεύει της  Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

ØΈχει την ευθύνη και το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Ευρώτα σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής

ØΈχει την ευθύνη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου Ευρώτα

 

 1. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί  στον παραιτηθέντα μεταβιβάζονται πλέον στον έμμισθο αντιδήμαρχο               κο  Νικόλαο Γεωργοστάθη ως κατωτέρω.

 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

   Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω  κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Επιπροσθέτως τροποποιούμε την παρ. Ε. ΙΙ της με α/α 43/2021 και αρ. πρωτ. 11839/ 01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ) απόφασης Δημάρχου  και συγκεκριμένα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 ως αντιδήμαρχος - μέλος στην  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο αντιδήμαρχος  κ. Μπόλλας Βασίλειος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος αντιδημάρχου κ. Πολολού Παναγιώτη.

 

  Κατά τα λοιπά ισχύει προηγούμενη απόφασή μας, με α/α 43/2021 και αρ. πρωτ. 11839/ 01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ) την οποία η παρούσα μερικώς τροποποιεί.

   

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Λακωνίας, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ευρώτα, επίσης να  αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Ευρώτα https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.evrotas.gov.gr και να κοινοποιηθεί αντίγραφό της: Στο Γραφείο Προϋπολογισμού &  Λογιστηρίου των Οικονομικών Υπηρεσιών, σε όλους τους Αντιδημάρχους, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και στους εκπροσώπους των παρατάξεων της μειοψηφίας, και στους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα.

                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Δήμος Βέρδος

ΑΠΟΦΑΣΗ