Απολύμανση εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ευρώτα

Απολύμανση εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ευρώτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο: «Απολύμανση εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ευρώτα» για την προστασία από τον κορωνοϊοcovid - 19, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην 24/9/2020  τεχνοοικονομικής περιγραφή της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3- 2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β) της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως τη Παρασκευή 25/09/2020_ και ώρα _15:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα, ΤΚ 23051. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:

 1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

 • διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
 • μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
 • νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.

 1. Φορολογική ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα (από όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέα οφείλει να καταβάλει εισφορές).
 3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
 4. Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

Β) Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επιπλέον, να διαθέτει:

 • Άδεια Καταπολέμησης  εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Τουλάχιστον 4 άτομα προσωπικό  εν ενεργεία με ανάλογη εμπειρία.
 • Η εταιρεία και ο υπεύθυνος επιστήμονας αυτής θα πρέπει να έχει αποδεικτικά Καλής Εκτέλεση Ανάλογου έργου για την καταπολέμηση του covid-19.
 • Τουλάχιστον 2 συσκευές fogger.
 • Τουλάχιστον 2 ηλεκτρικές ψεκαστήρες.
 • Τουλάχιστον 2 αδειοδοτημένα οχήματα.

 

Γ) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

Δ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

Σκάλα 25/09/2020

Ο Δήμαρχος

Δήμος Βέρδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ