ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ"

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/2019 (Α΄204), το άρθρο 3 του ν.5056/2023 και το άρθρο 118 του ν.5079/2023,
 2.  Τις διατάξεις των άρθρων 2, 92 και 93 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Α107,Α147), «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 30 του ν.5056/2023 (Α΄163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.5079/2023 (Α΄215) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
 6. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τ.B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας", σύμφωνα με το ν.3852/2010, όπως ισχύει,
 7. Την αρ. 1333/αρ.πρωτ.110822/27.12.2023 (ΑΔΑ:ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. «Αντιδήμαρχοι»,
 8. Την με αρ. πρωτ. 2846/Β4-461/21.04.2023 (ΦΕΚ 2802/τ.Β/26.04.2023) απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα: «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα ανέρχεται σε 16.058 κατοίκους,
 9. Το από 29.12.2023 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Ευρώτα,
 10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα προήλθε από συνένωση πέντε (5) δημοτικών ενοτήτων,
 11. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ευρώτα μπορούν να ορισθούν έως έξι (6) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και έως δύο (2) άμισθοι,
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 4178/Β/29.06.2023) και
 13. Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

 

α π ο φ α σ ί ζ ει

 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ευρώτα, με θητεία από τέσσερις (04) Ιανουαρίου 2024 έως και τρεις (03) Ιανουαρίου 2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

 1. το δημοτικό σύμβουλο κο Πολολό Παναγιώτη του Δημητρίου, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα των κάτωθι οργανικών μονάδων:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών και
 • Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης.

 

Επιπλέον εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών με αρμοδιότητες που θα ασκούνται στα όρια της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 1. το δημοτικό σύμβουλο κο Γεωργακόπουλο Νίκωνα του Γεωργίου, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα των κάτωθι οργανικών μονάδων:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.

 

Επιπλέον εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας, με αρμοδιότητες που θα ασκούνται στα όρια της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 1. το δημοτικό σύμβουλο κο Φιφλή Δημήτριο του Παναγιώτη, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα των κάτωθι οργανικών μονάδων:

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

 

 • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικής Πανίδας

 

 • Τμήμα Περιβάλλοντος με τις συγκεκριμένες Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος,
 • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και
 • Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου.

 

 1. το δημοτικό σύμβουλο κο Χρήστου Ιωάννη του Παντελή, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα των κάτωθι οργανικών μονάδων:

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικής Πανίδας

 

 • Τμήμα Περιβάλλοντος με τις συγκεκριμένες Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου και Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων,
 • Τμήμα Καθαριότητας και
 • Τμήμα Αστικής Πανίδας.

 

 1. το δημοτικό σύμβουλο κο Γρεβενίτη Αθανάσιο του Παναγιώτη, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα των κάτωθι οργανικών μονάδων:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας

 

και ειδικότερα:

 • Αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών,
 • Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου,
 • Αρμοδιότητες Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών,
 • Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας,
 • Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων,
 • Αρμοδιότητες Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας,
 • Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και
 • Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας.

 

Επιπλέον εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Έλους, με αρμοδιότητες που θα ασκούνται στα όρια της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

 1. Τη δημοτική σύμβουλο κα Μπατσάκη Ευθαλία του Πέτρου, ως έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα των κάτωθι οργανικών μονάδων:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας

 

και ειδικότερα:

 • Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και συνεπικουρία στις Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του καθ’ ύλην αρμόδιου Αντιδημάρχου κου Γρεβενίτη Αθανάσιου.

 

Επιπλέον εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, η ανωτέρω δημοτική σύμβουλος ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων, με αρμοδιότητες που θα ασκούνται στα όρια της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 1. Το δημοτικό σύμβουλο κο Τούντα Πέτρο του Χρήστου, ως άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα των κάτωθι οργανικών μονάδων:

 

   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήμα Ταμείου
 • Τμήμα ΚΕΠ

 

 1. Τη δημοτική σύμβουλο κα Τσίπουρα Πετρούλα του Γεωργίου, ως άμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του Δήμου Ευρώτα στις

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ και ειδικότερα:

 

Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου

 

 • Έχει τη μέριμνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων και εορτών και την επιμέλεια των εκδόσεων του Δήμου.
 • Έχει τη μέριμνα για την ανάπτυξη και στήριξη του θεσμού των αδελφοποιήσεων του Δήμου με Δήμους άλλων χωρών, τη συστηματική παρακολούθηση και διεύρυνση των σχέσεων με τους αδελφοποιημένους Δήμους, την ανάπτυξη δικτύων με πόλεις του εξωτερικού και γενικά τη διεύρυνση των διεθνών προσανατολισμών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη έγκριση των πιστώσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όλων των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει συντονίζει και υλοποιεί όλες τις εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια, που αναλαμβάνει ο Δήμος.
 • Οργανώνει τις τελετές εθνικού, εθιμοτυπικού και θρησκευτικού περιεχομένου.
 • Τηρεί αρχείο εθνικών και τοπικών εορτών με στοιχεία που αφορούν τη διοργάνωση αυτών.
 • Τηρεί αρχείο αρχών, φορέων, οργανώσεων και προσωπικοτήτων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και αρχείο κατοίκων του εξωτερικού που κατάγονται από το Δήμο.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Δήμου, για τη σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων και για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των δημοτών.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτύπωση προσκλήσεων και για την έγκαιρη αποστολή τους προς τα πρόσωπα που καλούνται στις διοργανωνόμενες από το Δήμο εκδηλώσεις.
 • Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του δημαρχιακού καταστήματος, κατά τις διοργανωνόμενες από το Δήμο τελετές και δεξιώσεις.
 • Μεριμνά για το σημαιοστολισμό και τη φωταγώγηση της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων, κατά τις εθνικές και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.
 • Ενημερώνει το Δήμαρχο για τις διοργανωνόμενες εκδηλώσεις των διαφόρων αρχών, φορέων και σωματείων.
 • Προβαίνει στις αναγκαίες υπηρεσιακές ενέργειες, κατ’ εφαρμογή της απαιτούμενης διαδικασίας, για την απονομή τιμητικών διακρίσεων (διπλωμάτων επίτιμων δημοτών, μεταλλίων της πόλης, κ.λπ.). Τηρεί μητρώο των προσώπων που έχουν τιμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το Δήμο, καθώς και ιδιαίτερο μητρώο επίτιμων δημοτών.
 • Υποστηρίζει οργανωτικά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη από άλλους φορείς, τοπικούς ή μη, που ζητούν την υποστήριξη του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς για τη διοργάνωση των επίσημων τελετών.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη των αδελφοποιήσεων με πόλεις του εξωτερικού,  όσο και στη διερεύνηση για τη σύναψη νέων αδελφοποιήσεων.
 • Γενικότερα μεριμνά για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των διεθνών προσανατολισμών του Δήμου, με την ανάπτυξη διεθνών δικτύων και την προώθηση διεθνών ανταλλαγών και συνεργασιών σε διάφορους τομείς, όπως πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος, τουρισμού και εμπορίου, τεχνογνωσίας και εμπειριών γύρω από θέματα αυτοδιοίκησης.
 • Παρακολουθεί τα αφορούντα τον Δήμο δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, ενημερώνει πάνω σ’ αυτά το Δήμαρχο και μεριμνά για τη δημοσίευση των σχετικών απαντήσεων.
 • Μεριμνά για την αποστολή και δημοσίευση στις εφημερίδες των ανακοινώσεων και λοιπών δημοσιευμάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη διοχέτευση προς τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιότητας του εκδιδόμενου από το Δήμο πληροφοριακού υλικού και διευκολύνει τους δημοσιογράφους για τη σύνταξη ρεπορτάζ πάνω σε δημοτικά θέματα.
 • Μεριμνά για τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με κάθε χρήσιμη πληροφορία και την αναβάθμισή της σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον ΟΕΥ και έχει σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

 

Επιπλέον εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, η ανωτέρω δημοτική σύμβουλος ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών, με αρμοδιότητες που θα ασκούνται στα όρια της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

Β. Εξυπακούεται ότι για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι  έχουν το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, καθόσον αυτή νοείται ότι εμπεριέχεται στη μεταβίβαση αρμοδιότητας, ως η υλική ενέργεια για την πραγματοποίησή της. Από την πράξη δηλαδή μεταβίβασης αρμοδιότητας προκύπτει και το δικαίωμα υπογραφής.

Μπορούν να προβαίνουν στην τέλεση πολιτικών γάμων και να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» όλα τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά.

Μπορούν να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου κατά το άρθρο 88 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α΄114).

 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ η υπογραφή των διακηρύξεων, συμβάσεων, εγγράφων που αφορούν στην ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης, πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού (διορισμοί, προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, βαθμολογικές προαγωγές, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, λύση υπαλληλικής σχέσης), καθώς και εγγράφων που απευθύνονται σε υπερκείμενες αρχές, όπως Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, Αιρετές Περιφέρειες, Δικαστικές Αρχές, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημάρχους της Ελλάδας και των ξένων κρατών τα οποία υπογράφονται από Δήμαρχο.

Δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που ασκεί ο Δήμαρχος ως πειθαρχικός προϊστάμενος (άρθρο 122 παρ. 2 του ν.3584/2007 (Α143) και τις αρμοδιότητες που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 2 του ν.4555/2018 (Α133).

 

Γ. Το πλαίσιο των υποχρεώσεών τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, και στην με αρ. 1333/αρ.πρωτ.110822/27.12.2023 (ΑΔΑ:ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ενώ εντάσσονται αντίστοιχα όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Δ. Η ανάκληση ορισμού των Αντιδημάρχων μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε με απόφαση του Δημάρχου, καθώς και στις περιπτώσεις παραίτησης Αντιδημάρχου και γενικότερα σε κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση της αρχικής απόφασης ορισμού, είτε ως προς το εύρος των αρμοδιοτήτων είτε ως προς την κατηγορία του ορισθέντος αντιδημάρχου.

 

Ε.  Η αντιμισθία των έμμισθων Αντιδημάρχων, θα καταβάλλεται από το Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις. Οι άμισθοι Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής που συναρτάται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

ΣΤ.  Αναπλήρωση Αντιδημάρχων

 • Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Πολολός Παναγιώτης απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δήμαρχος Ευρώτα κος Βέρδος Δήμος.
 • Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Γεωργακόπουλος Νίκωνας απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Πολολός Παναγιώτης.
 • Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Φιφλής Δημήτριος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστου Ιωάννης.
 • Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστου Ιωάννης απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Φιφλής Δημήτριος.
 • Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Γρεβενίτης Αθανάσιος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μπατσάκη Ευθαλία.
 • Όταν η Αντιδήμαρχος κα Μπατσάκη Ευθαλία απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γρεβενίτης Αθανάσιος.
 • Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Τούντας Πέτρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Δήμαρχος Ευρώτα κος Βέρδος Δήμος.
 • Όταν ο Αντιδήμαρχος κα Τσίπουρα Πετρούλα απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Δήμαρχος Ευρώτα κος Βέρδος Δήμος.

 

Η παρούσα απόφαση να  αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Ευρώτα https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.evrotas.gov.gr.

Η νόμιμη υπόσταση της παρούσας και έναρξη ισχύος της είναι από την τελευταία ημερομηνία, κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι ασκούν τις αρμοδιότητές τους από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού τους, η οποία δεν έχει, σε καμία περίπτωση, αναδρομικό χαρακτήρα, τόσο για την καταβολή αντιμισθίας όσο και για τη λήψη της ειδικής άδειας του άρθρου 93 του ν.3852/2010.

 

                  

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

     ΔΗΜΟΣ   ΒΕΡΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ