ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Δήμος Ευρώτα στο πλαίσιο της σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση – ανακοίνωση για την κατάρτιση  Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Α1161/18-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738)  έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020». Το ανωτέρω Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στο Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Ευρώτα που συντάσσει ο Δήμος με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών, Πυροσβεστικών, Υγειονομικών και Λιμενικών Αρχών (παρ. 4, άρθ. 23, Ν.4662/2020).

Για το σκοπό αυτό καλούμε τους πολίτες που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι κλπ) και διαβιούν στα όρια του Δήμου Ευρώτα ή τους προσωπικούς βοηθούς – φροντιστές  τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να επικοινωνήσουν οι ίδιοι και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση λήψης απόφασης εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών (λόγω πυρκαγιάς) στην περιοχή που διαβιούν.

Στο Μητρώο αυτό, θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής: στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ), στοιχεία επικοινωνίας προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων, είδος μεταφορικού μέσου που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησή τους  (π.χ επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο).

Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δε δημοσιεύονται.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 16-06-2023 (αρχική φάση): α)στα Γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στη Σκάλα τηλ. 2735029037 και 2735029039 και β)στο Δημαρχείο Βλαχιώτη, Γραφείο Τμήματος Περ/ντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθ/τας, Αν/σης και Συντήρησης Πρασίνου, τηλ. 2735360220 και 2735360222.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ