ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση -
κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Ευρώτα».

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195284

Συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΑΥ Α_ΣΑΥ Β

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___120123

ΕΕΕΣ XML 

ΕΕΕΣ