ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο Δήμος Ευρώτα Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 660.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

Αναθέτουσα Αρχή/ Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής διαγωνισμού: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

Σημείο επαφής - Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΔΜΗΣ)

Α/Α συστήματος στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 203576

Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική

Τρόπος σύναψης σύμβασης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων. Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικά – Ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

Προθεσμία εκτέλεσης έργου: 450 ημερολογιακές ημέρες.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 06/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (10) μηνών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

με αριθμ. πρωτ. 16401/28-08-2020 (ΑΔΑ:65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.  11882/2021/ 12-01-2022. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ : 60-73110001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023  του Φορέα.

Κωδικός CPV: 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς)και κωδικό NUTS: EL653.

Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 10.645,16 ευρώ

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα

Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς Φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ