ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

της αρ. πρωτ. 10412/2021 (ΑΔΑ:6Φ6ΠΩΡΛ-9ΜΒ) Διακήρυξης  Δημόσιας, Φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής  Δημοπρασίας  για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ της Κοινότητας Βλαχιώτη

 

Ο Δήμος Ευρώτα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε Δημόσια, Φανερή, Προφορική, Πλειοδοτική Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την μακροχρόνια (25ετή) εκμίσθωση του ακινήτου - κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο ευρίσκεται στη θέση Προφήτης Ηλίας της κοινότητας Βλαχιώτη.

 

Το προς εκμίσθωση  ισόγειο κτίριο έχει συνολικό  εμβαδό 279,12 τ.μ

  • 130,83 τ.μ  καταλαμβάνει ο  κύριος χώρος του καταστήματος,
  • 31,73 τ.μ καταλαμβάνουν οι βοηθητικοί χώροι &
  • 116,56 τ.μ καταλαμβάνει η πέργκολα

Το ακίνητο εκμισθώνεται ενιαίο, στην πραγματική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, με σκοπό να καταστεί λειτουργικό, μετά από τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και πλήρους ανακαίνισης με βάση την ήδη πραγματοποιηθείσα δόμηση, που θα πραγματοποιηθούν με κύρια και αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια και δαπάνες του αναδόχου - μισθωτή. Ειδικότερα ο σκοπός της παρούσας είναι η ανάδειξη πλειοδότη μισθωτή ο οποίος αφενός  θα αναλάβει βραχυπρόθεσμα τις εργασίες ανακαίνισης και ανακατασκευής του δημοτικού ακινήτου προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό  αφετέρου σε βάθος 25ετίας να το συντηρεί και διατηρεί σε καλή και λειτουργική κατάσταση.

 Οι εργασίες που θα απαιτηθούν και που εξ ολοκλήρου με δικές του δαπάνες θα αναλάβει ο μισθωτής αναφέρονται αναλυτικά στον αρίθμ. 1 όρο της διακήρυξης. 

  Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφθεί το μίσθιο, γνωρίζει σε ποια πραγματική και νομική κατάσταση βρίσκεται και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη έναντι του Δήμου.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας και συγκεκριμένβα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  την 13η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή κατά τις ακόλουθες φάσεις:

Α. Από ώρα 10.00' (έναρξη επίδοσης δικαιολογητικών συμμετοχής ) έως  11.00' (λήξη επίδοσης δικαιολογητικών συμμετοχής). Κατά την διάρκεια αυτή θα γίνεται ταυτόχρονα και ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά τη λήξη της ανωτέρω ώρας, δεν θα γίνονται δεκτά νέα δικαιολογητικά.

Β.   Έναρξη δημοπρασίας 11.05’

 

 Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 250,00 ευρώ/μήνα, χαρακτηριζόμενο ως μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα.

 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 10412/03-08-2021 και ΑΔΑ: 6Φ6ΠΩΡΛ-9ΜΒ έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota  και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr

 

    Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και  από ώρα  8.00π.μ. - 14.00μ.μ,  από τη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδια υπάλληλος Αφροδίτη Σεργιάδη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2735360024  και από  το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου  αρμόδια υπάλληλος Μαρία Κομπογεώργα, τηλέφωνο επικοινωνίας : 27353 60038.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δήμος Βέρδος  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ