ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΙΟΥ»