ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΟΚΕΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΟΚΕΩΝ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ διακηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΟΚΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας Εκατό Σαράντα Πέντε Χιλιάδες & Πεντακόσια ΕΥΡΩ (145.500,00  €), χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

CPV : 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευση).

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 24/06/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 30/06/2021 και ώρα 11:00 μ.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με τηνΈνωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), στις κατηγορίες των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν και τα λοιπά κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 71/2019, στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, προϋπολογισμού 142.541,32€ και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.910,00) και ισχύ μέχρι 24-01-2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 2001ΣΕ05500002 (αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας) με το ποσό των 66.000,00 €, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ με το ποσό των 56.000,00 € & ΣΑΤΑ με το ποσό των 23.500,00 €.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  181674

1. TEXNIKH PERIGRAFH YDREYSH KROKEES

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΡΟΚΕΕΣ

3. TIMOLOGIO

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΡΟΚΕΕΣ

5.1. ΣΑΥ 1

5.2. ΣΑΥ 2

6.1. ΦΑΥ 1

6.2. ΦΑΥ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΡΟΚΕΕΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YDREYSH KROKEES ΑΔΑ ΑΔΑΜ

110-2020 ΑΠΟΕ (ΩΙΛΤΩΡΛ-ΩΗΨ)

TEYD_ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΡΟΚΕΕΣ

TEYD_ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΡΟΚΕΕΣ word

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___110621