ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 26/06/2023.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 26/06/2023.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας την 26/6/2023, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ , για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, με σύναψη παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, για τις παρακάτω παραλίες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

Περιγραφή των χώρων

 

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 38609/10-3-2023 (ΦΕΚ 1432/Β'/10-3-2023) όπως ισχύει ορίζονται ως εξής:

 

Θέση

Εμβαδόν επιφάνειας

(τ.μ.)

Χρήση / Επιτρεπόμενη κάλυψη

 

 

Τιμή Εκκίνησης

 

 Ώρα Δημοπρασίας

Κ1

«ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΕΛΟΥΣ»

Κ. ΕΛΟΥΣ,           

  Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ

 

 

 

    499,91

Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών

(Ε=499,91 τ.μ.)   ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%

 

 

 

10 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

10:00 – 10:15

Κ2

«ΚΟΚΚΙΝΙΑ»

K. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ

 

 

499,34

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

(Ε=15,00 τ.μ.) 

2. Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=484,34τ.μ.)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%

 

 

 

 

8 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

10:15 – 10:30

Κ3

« ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ»

Κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ

 Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ

 

 

300,00

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 (Ε=15,00 τ.μ.) 

2. Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=285,00τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%

 

 

 

 

8 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

10:30 –10:45

Κ4

«ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΕΛΟΥΣ»

Κ. ΕΛΟΥΣ  

  Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ

 

 

342,34

1. Λειτουργία αναψυκτήριου

(Ε=39,42τμ)

2. Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

(Ε=62,12τμ)

3. Τοποθέτηση -ομπρελών-ξαπλωστρων, τραπεζοκαθισμάτων επί τσιμεντένιας πλατφόρμας

(Ε=240,80τμ) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%

 

 

 

 

 

 

10 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

 

 

10:45 – 11:00

Κ5

«ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΡΙΝΗΣΩΝ»

Κ. ΣΚΑΛΑΣ

 Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ

 

 

299,91

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

(Ε=15,00 τ.μ.) 

2.Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=284,91τ.μ.)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%

 

 

 

 

10 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

11:00 – 11:15

Κ6

«ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΡΙΝΗΣΩΝ»

Κ. ΣΚΑΛΑΣ

Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ

 

 

 

200,00

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

(Ε=15.00 τ.μ.) 

2.Τοποθέτηση ομπρελών –ξαπλωστρών (Ε=185,00τ.μ.)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%

 

 

 

 

 

10 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

11:15 – 11:30

Κ7

«ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ ΕΩΣ

 ΑΪ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΡΙΝΗΣΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κ. ΛΑΓΙΟΥ

Δ.Ε. ΚΡΟΚΕΩΝ

306,67

 

Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών

(Ε=306,67 τ.μ.)

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%

 

 

 

 

 

10 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

11:30 – 11:45

Κ8

« ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ ΕΩΣ

 ΑΪ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΡΙΝΗΣΩΝ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Κ. ΛΑΓΙΟΥ

 Δ.Ε. ΚΡΟΚΕΩΝ

 

160,00

Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=160,00τ.μ.)

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%

 

 

 

 

10 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

11:45 – 12:00

Κ9

« ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ ΕΩΣ

ΑΪ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΡΙΝΗΣΩΝ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Κ. ΛΑΓΙΟΥ

Δ.Ε. ΚΡΟΚΕΩΝ

 

499,19

 

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

(Ε=15.00 τ.μ.) 

2.Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=484,19τ.μ.)

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%

 

 

 

 

 

 

10 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

 

12:00 – 12:15

Κ11

« ΚΟΚΚΙΝΙΑ»

K. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

 Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ

200,00

 

1. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

(Ε=15.00 τ.μ.) 

2.Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=185,00τ.μ.)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%

 

 

 

 

 

 

8 ευρώ/ τ.μ.  

 

 

 

 

 

 

12:15 – 12:30

 

Εγγύηση και δικαιολογητικά  συμμετοχής

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και :

1.         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.         Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία

3.         Ειδική Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου.

4.         Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζομένου για ένα  έτος ( τ.μ  Χ τιμή εκκίνησης : 10).

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ανταλλάγματος, (τ.μ Χ τιμή επιτευχθέντος ανταλλάγματος : 10) η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

5.         Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

6.         Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

7.         Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση. Εξαιρούνται νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου (καντίνες), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν την σχετική άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια

8.         Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας ΚΥΑ η οποία θα προσκομισθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης.

9.         Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση  και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ  38609/10-3-2023 (ΦΕΚ 1432/Β'/10-3-2023) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

 

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.
  3. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του.
  4. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση  και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ 38609/10-3-2023 (ΦΕΚ 1432/Β'/10-3-2023)  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει και ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή υπέρ του πλειοδότη.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ευρώτα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διεύθυνση : Σκάλα Λακωνίας

Πληροφορίες : Αφροδίτη Σεργιάδη

Τηλέφωνο.2735360024

 

Διευκρινίζεται ότι ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα Διαύγεια: https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota με ΑΔΑ: 9Φ98ΩΡΛ-0ΚΕ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: http://www.evrotas.gov.gr.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

*Για την συμπλήρωση των πρότυπων αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων παρακαλούμε να γίνει λήψη των αρχείων και μετά η συμπλήρωση.