ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»,  συνολικού προϋπολογισμού ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΩΝ  (297.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται για τις συνολικές προκηρυχθείσες ποσότητες της Προμήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η προμήθεια περιλαμβάνει όλες τις αιτούμενες εργασίες προμήθειας, εγκατάστασης, υποστήριξης και υπηρεσίες εκπαίδευσης εγγύησης και συντήρησης του λογισμικού συστήματος, καθώς και των σχετικών εφαρμογών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου, καθώς απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής και δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της Αναθέτουσας αρχής, ενώ συντελούν στην εκπλήρωση των λειτουργικών της αναγκών και σκοπών.

  • Η Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 18-09-2023 και ώρα 15:00.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
  • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 22/09/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Έξι (6) μήνες, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00€, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ (210) ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

  •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών, από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.evrotas.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση.

Επίσης πληροφορίες δίνονται από  την Αναθέτουσα Αρχή, από τον κ. Παναγιώτη Δερτιλή  τηλ. 2735029215, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Ν.4270/2014, 4152/13, 4129/13, 4024/11, 4013/11, 3861/10, ΠΔ118/07,  Ν.3852/2010, Ν.4250/2014, Ν.4155/13 και της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013, όπως ισχύουν.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd

ΜΕΛΕΤΗ