ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΑ ΝΙΑΤΑ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΑ ΝΙΑΤΑ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»