ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της αρ. πρωτ. 7914/2023 Διακήρυξης Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  μιας  θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Σκάλας

 

Ο Δήμος Ευρώτα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου - κορμός περιπτέρου               ( 1,50 x  1,55 μ ) και περιμετρικά χώρο συνολικού εμβαδού  18 τ.μ. κείμενο στην Κοινότητα Σκάλας επί της δημοτικής οδού  Βασιλείου Θεοδωσάκου  και όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 7-10-2005 τοπογραφικό διάγραμμα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η  Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00π.μ έως 12:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής , σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 7914/08-06-2023 Διακήρυξης  του Δημάρχου Ευρώτα.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των  εκατό (100,00)  Ευρώ  μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται  για εννέα (09) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, απαγορευμένης της οποιασδήποτε παράταση της μίσθωσης και αποκλειόμενης της απευθείας παραχώρησης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 7914/08-06-2023  και ΑΔΑ: 9Η7ΓΩΡΛ-Χ5Ο έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του τμήματος εσόδων, περιουσίας και ταμείου κα  Κομπόγεωργα Μαρία , τηλέφωνο επικοινωνίας: 2735360038 & e-mail: mariakomp@gmail.com που εδρεύει στο κεντρικό κτίριο  του Δήμου Ευρώτα στη Σκάλα.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δήμος Βέρδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ