ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προληπτικές ενέργειες εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2021

 

Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

 

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους,  για την υποχρέωσή τους, να προβαίνουν σε τακτικό καθαρισμό των χώρων αυτών (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς), προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την αρ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β/2012), το άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ. 26 του νόμου Ν. 3852/2010 και το  άρθρο 19 του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου (αρ. 320/2016 απόφαση Δ.Σ με ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΛ-ΒΩΡ).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τα παραπάνω, θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010) και έως 500 ευρώ (άρθρο 19 του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου) και θα καταλογίζεται η σχετική δαπάνη που θα προκύψει σε περίπτωση καθαρισμού του οικοπέδου από το Δήμο.

Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο

 

Επίσης καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και αγροτεμάχια) να προβούν άμεσα στην κοπή κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, γιατί παρεμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και γενικότερα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Σε αντίθετη περίπτωση, όσον αφορά το δημοτικό οδικό δίκτυο, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην κοπή των κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του Π.Κ. (Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία) και του άρθρου 1008 του Α.Κ. (Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου) επιβάλλοντας πρόστιμο έως και 1000 ευρώ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ευρώτα (αρ. 320/2016 (ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΛ-ΒΩΡ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Για το αγροτικό οδικό δίκτυο, αρμόδια είναι τα κατά τόπους δασαρχεία (αρ. 1/2008 αγρονομική διάταξη 1691Β/2008, όπως ισχύει)

 

Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς έως και την 31η Οκτωβρίου και παρακαλούμε για τη συνεργασία και τη συμμόρφωση όλων, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την τυχόν εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ