ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ  ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΣΚΑΛΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης , λειτουργίας, αισθητικής υγιεινής και τάξης στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς της Σκάλας του Δήμου Ευρώτα. Ο παρών κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις  του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 /13-11-2017 τεύχος Α').

 

Άρθρο 2ο

Νομοθετικό πλαίσιο

Ο παρών διαγωνισμός εκδίδεται  λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,

3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών

κοινοχρήστων χώρων»,

4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')

5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,

6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες».

 

Άρθρο 3ο

Ορισμοί

 1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
 2.  «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.
 3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
 4.  «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που  επιλαμβάνεται

κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.

 1. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
 2. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17,

τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.

 1. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
 2.  «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
 3.  «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
 4.       «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένης, οριοθετημένης και αριθμημένης θέσης σε δικαιούχο πωλητή μίας συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.
 5.   «Κατανομή - τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.

 

Άρθρο 4ο

Πλαίσιο Λειτουργίας

Η Λαϊκή αγορά της Σκάλας λειτουργεί κάθε Τρίτη και σύμφωνα με την απόφαση 138/2009  σε δρόμο μήκους 124μέτρων περίπου και έχει κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και ξεκινά από το μικροβιολογικό εργαστήριο του κ. Νικολάου Γαλανού στα ανατολικά και τελειώνει απέναντι από το γραφείο ΚΕΠ  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Είναι δυναμικότητας 60 θέσεων από τις οποίες οι 54 (1-53 και 54) αφορούν προϊόντα γης και θάλασσας, ενώ οι υπόλοιπες 6 (55-60) είδη ελαφράς βιομηχανίας και βιοτεχνίας.

Στις περιπτώσεις που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής είναι εθνική ή τοπική αργία , η λειτουργία της επιτρέπεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα μετά και τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών

Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο

Η αναλογία βιομηχανικών ειδών των επαγγελματιών πωλητών  σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα.

Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής τομείς:

α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων.

β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής:

α) Ώρα προσέλευσης πωλητών (επαγγελματιών & παραγωγών) 6:00-7:00

β) Ωράριο πώλησης των προϊόντων από 07:00 έως 13:30.

γ) Ωράριο Αποχώρησης των πωλητών 13:30-14:15.

Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων των πωλητών στο χώρο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και η εκφόρτωση των εργαλείων και προϊόντων πριν τις 6:00 καθώς και η παραμονή στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών αγορών μετά τις 14:15.

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των εκθετών, εξαιρουμένων των ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων και όσων η νομοθεσία ορίζει.

Η στάθμευση επιτρέπεται στον κοινόχρηστο χώρο απέναντι από το ΚΕΠ.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

 

Άρθρο 5ο

Οριοθέτηση και διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς

 

Στο χώρο που λειτουργεί η Λαϊκή αγορά υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθεμένων θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών είναι οριοθετημένες κατά τρόπο  ,  ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι των κατοικιών, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Το μήκος  πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών (Α΄ έως Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17), δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα.

Οι θέσεις είναι διπλές, εκτείνονται και στις δύο πλευρές του δρόμου ενώ μεταξύ τους υπάρχει διάδρομος πλάτους  0,5 μ .

Η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων αποτελεί αρμοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιούχοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Λαϊκή Αγορά της Σκάλας  έχουν όσοι αναφέρονται στα

άρθρα 4 και 19 του Ν.4497/17 όπως ισχύει

 

Αρθρο 7ο

Τοποθέτηση πωλητών – Θέσεις πωλητών

Η κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών καθώς και η βελτίωση θέσης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33, 34 και 35 του Ν.4497/17, όπως ισχύει.

       Τα  εκθετήρια  των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα.

 Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

 Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο την θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Άρθρο 8ο

Πωλούμενα είδη

 • Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι Παραγωγοί πωλητές στη Λαϊκή Αγορά της Σκάλας  είναι τα οριζόμενα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν.4497/13-11- 2017 όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι Επαγγελματίες Πωλητές στη Λαϊκή Αγορά της Σκάλας είναι τα οριζόμενα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ν.4497/13-11-2017 όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Άρθρο 9ο

Όροι διάθεσης προϊόντων

 1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα, με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Β’ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – υπ’ αριθμ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β’2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β’ 2161/23.6.2017) και τις υγειονομικές και λοιπές διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.
 2. Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 (L 157) όπως ισχύει κάθε φορά.
 3. Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα.
 4. Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 2969/2011 (Α’281) όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Άρθρο 10ο

Υποχρεώσεις πωλητών

Οι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που προσέρχονται στη λαϊκή Αγορά της Σκάλας του δήμου Ευρώτα  υποχρεούνται:

1) Να έχουν άδεια παραγωγική ή επαγγελματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2) Απαγορεύεται ρητά στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.

3) Απαγορεύεται ρητά η αυθαίρετη αλλαγή θέσεων από τους πωλητές , η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η δραστηριοποίηση στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας , η απ΄ ευθείας διακίνηση των προϊόντων από το αυτοκίνητο εξαιρουμένων των ειδικών περιπτώσεων που ορίζονται με διάταξη νόμου καθώς και η πώληση των προϊόντων στους διαδρόμους.

4) Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού

πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.

5) Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6) Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα που έχει δημιουργήσει ο καθένας θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ευρώτα

7) Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται από τους πωλητές για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων.  Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων.

8) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

9) Να μη ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και

ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα ( φύλλα λαχανικών, λέπια ψαριών κ.λ.π.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.).

10) Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.

11) Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

12) Απαγορεύεται να καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί.

13) Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αυτοκινήτων πωλητών της λαϊκής μετά από την ώρα έναρξης διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές.

14) Απαγορεύεται η έξοδος από το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αυτοκινήτων πωλητών της λαϊκής αγοράς πριν από την ώρα λήξης διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές.

15) Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να   διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

16) Οι εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων υπαλλήλων.

17) Μετά την ώρα λήξης διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές  απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».

18) Να υποδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση στα αρμόδια όργανα ελέγχου την άδειά τους και οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις νόμιμες υποδείξεις αυτών.

19) Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρημένα και τοποθετημένα σε εμφανές σημείο ώστε ο αγοραστής να ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει.

20) Να έχουν τοποθετήσει πινακίδες σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης και της προέλευσης αυτού.

21) Οι πωλητές να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές,

υγειονομικές και σχετικές με τη δραστηριότητά τους διατάξεις.

22) Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

23) Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφαλή  διάθεση των προϊόντων τους.

24)Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων στη λαϊκή αγορά θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία

 

Άρθρο 11ο

Καταβαλλόμενα τέλη

 

Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στο Δήμο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές.

Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου και της αρμόδιας επιτροπής Λαϊκών αγορών της Οικείας Περιφέρειας.

Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α' 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των

λαϊκών αγορών.

Το ύψος του ημερήσιου τέλους είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, καθορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 4497/2017 όπως ισχύει κάθε φορά και θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις ταμειακές υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα

Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα:

α) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και

β) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί.

Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με:

α) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και

β) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί.

Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για την λαϊκή αγορά του Δήμου Ευρώτα.

 Ο Δήμος διαπιστώνει την αναστολή με απόφασής του που κοινοποιείται στις αρχές έκδοσης των αδειών. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Δήμου.

Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

 

Άρθρο 12ο

Καθήκοντα εποπτών

Ο Δήμος Ευρώτα, με απόφαση Δημάρχου ορίζει καθήκοντα επόπτη σε υπαλλήλους του Δήμου με εξάμηνη θητεία μετά το πέρας της οποίας αντικαθίστανται από άλλους (άρθρα 27 παρ. 3 και 31 παρ. ζ Ν. 4497/2017).

Σκοπός των ανωτέρω υπαλλήλων είναι ο έλεγχος τήρησης του παρόντος κανονισμού, η γενικότερη εύρυθμη λειτουργία της  Λαϊκής  Αγοράς  της Σκάλας  καθώς και η καταγραφή και ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τυχόν προβλήματα.

Τα ανωτέρω όργανα για την διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία της  Λαϊκής  Αγοράς  της Σκάλας  , θα συνεργάζονται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών κι έναν των επαγγελματιών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία.

Επιπλέον, καθήκοντα που απορρέουν λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους, είναι τα κατωτέρω:

 • Ο έλεγχος προσκομιζόμενων ποσοτήτων ανά ημέρα, από τους παραγωγούς πωλητές,
 • Ο έλεγχος της ορθής τήρησης του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων από τους παραγωγούς πωλητές.
 • Ο έλεγχος των προσερχόμενων πωλητών και η καταγραφή αυτών που απουσιάζουν.
 • Η καταγραφή των κενών θέσεων και η ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας
 • Η παροχή συμβουλών των πωλητών για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και των διατάξεων του Ν.4497/17.
 • Η τοποθέτηση των παραγωγών σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4497/17.

 

Άρθρο 13ο

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω των διατάξεων του Ν.

4497/2017 και του παρόντος Κανονισμού είναι οι αναφερόμενες υπηρεσίες του άρθρου 51 του παραπάνω νόμου όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 14ο

Παραβάσεις – Κυρώσεις

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση του Δήμου, οι οποίες μπορεί να είναι: α) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, β) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα και καθορίζονται με σύμφωνη γνώμη των Επιτροπών του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δήμου, είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας σε περίπτωση που ο Δήμος παραπέμψει το θέμα σε αυτήν, είτε χωρίς την εισήγηση.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται στο Δήμο την επιβολή κυρώσεων για

παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο.

Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4497/2017 δεν είναι αντικείμενο του

παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Άρθρο 15ο

Λοιποί Όροι

Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα ισχύει η εκάστοτε σχετική

Νομοθεσία.

 

Άρθρο 16ο

Ισχύς

Ο Κανονισμός συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της Λαϊκής Αγοράς της Σκάλας Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύει μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του.

Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη ανάλογη απόφαση.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ