Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ- Ανακοίνωση προς τους επιτυχόντες της με αρ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης

Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ- Ανακοίνωση προς τους επιτυχόντες της με αρ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης

Για  την σύντομη & εύρυθμη ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης σε συνδυασμό με την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού & προστασίας από τον Covid-19, καλούνται οι ωφελούμενοι του ως άνω προγράμματος, οι οποίοι έχουν λάβει παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι, όπως:

1) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση αυτού, να το αποστείλουν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου υπαλλήλου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου μας gapostolakis@1499.syzefxis.gov.gr

2) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του συστατικού σημειώματος στο Δήμο μας από το αρμόδιο ΚΠΑ 2, να αποστείλουν μέσω email στην ίδια αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί, είτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής:

Οι ωφελούμενοι στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας αποστολής του συστατικού σημειώματος και των λοιπών δικαιολογητικών μέσω email, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα επικοινωνούν άμεσα με το Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στον τηλεφωνικό αριθμό 2735360020, προκειμένου να ορισθούν τηλεφωνικά ραντεβού για την προσκόμιση αυτών.

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ