Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με μειωμένο ωράριο, λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με μειωμένο ωράριο, λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Την    αρ.    556/03-012024     (ΦΕΚ    73/Β΄/2024)    πράξη    του    Γενικού    Γραμματέα    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
  3. Τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 4178 / Β΄/2023)
  4. Την αρ. πρωτ. 493 / 16-01-2024 Απόφαση Δημάρχου Ευρώτα (ΑΔΑ: Ψ2Θ7ΩΡΛ-ΗΞ0)
  5. Την αρ. πρωτ. 1426 / 26-01-2024 Απόφαση Δημάρχου Ευρώτα (ΑΔΑ: 98ΙΧΩΡΛ-ΦΥΒ)
  6. Το από 10/06/2024 επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την αποχώρηση των παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, του Δήμου Ευρώτα, στις 11:30 π.μ. την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Με ευθύνη των υπευθύνων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών να ενημερωθούν οι γονείς των νηπίων.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γρεβενίτης Αθανάσιος