Λειτουργία σχολικών μονάδων, με μειωμένο ωράριο, λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Λειτουργία σχολικών μονάδων, με μειωμένο ωράριο, λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4του Π.Δ. 79/17 (ΦΕΚ 109/1-8-2017τ. Α W)
3. Το από 10/06/2024 επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΕΕΕΕΚ, του Δήμου Ευρώτα, με μειωμένο ωράριο και συγκεκριμένα έως τις 11:30 π.μ. την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ. Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γρεβενίτης Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ