ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Στον άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί καλεί τους ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπέδων ο Δήμος Ευρώτα, ενόψει της έναρξης της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ευρώτα υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ειδικότερα, ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μέτρα), δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
  • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων μέχρι την 30η Απριλίου, οι υπόχρεοι θα καλούνται από τον Δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των προαναφερθέντων χώρων.

Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ο Δήμος θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, θα αιτείται προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας και βάσει αυτής θα μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας θα προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να διατηρούν τις οικοπεδικές εκτάσεις τους καθαρές σύμφωνα με τα παραπάνω, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την υπ. αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/18-03-2022 Τεύχος Β) και τον Ν. 3463/2006, περ. 26 της υποπαρ. β της παραγρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ 114).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων:

α) επιβάλλεται από το Δήμο πρόστιμο πενήντα λεπτών του ευρώ  (0,50 €) ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου και

β) καταλογίζεται από το Δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.