ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της αρ. πρωτ. 7913/2023 Διακήρυξης Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας  για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου  

 

Ο Δήμος Ευρώτα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση του ακινήτου του το οποίο ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία της κοινότητας Περιστερίου συνολικού εμβαδού 122,47 τ.μ. ισογείου που αποτελείται από κεντρική αίθουσα, κουζίνα, δύο w.c. και αποθήκη, για να στεγάσει κατάστημα εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η  Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00π.μ έως 11:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής , σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 7913/08-06-2023 Διακήρυξης  του Δημάρχου Ευρώτα.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον κατά 10,00€ από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (06) έτη.

Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθωτή και μισθωτή) η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα τρία (03) έτη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 7913/08-06-2023  και ΑΔΑ: 602ΦΩΡΛ-ΣΤΚ έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του τμήματος εσόδων, περιουσίας και ταμείου κα  Κομπόγεωργα Μαρία , τηλέφωνο επικοινωνίας: 2735360038 & e-mail: mariakomp@gmail.com που εδρεύει στο κεντρικό κτίριο  του Δήμου Ευρώτα στη Σκάλα.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δήμος Βέρδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2023