ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-09-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ ΤΗΝ 31- 12-2023

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-09-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ ΤΗΝ 31- 12-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Αριθμ.  58 /2022

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου  για την περίοδο από 01-09-2022 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι  την 31- 12-2023 ».

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, 698/Β΄/20-3-2014 ΦΕΚ αριθμ. ΓΠ − 191 Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012)  και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα ανέρχεται σε 17.891 κατοίκους.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 « Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί εξουσιοδότησης υπογραφής.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα  έχει πέντε (05) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (05) Αντιδήμαρχοι.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αριθμ. 809 και αριθμ. πρωτ. 85741/19.11.2021                      (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) "Ορισμός Αντιδημάρχων", σύμφωνα με την οποία καθορίζεται  ο ανώτατος δυνάμενος αριθμός αντιδημάρχων του δήμου από κάθε κατηγορία, είτε έμμισθων είτε άμισθων και συγκεκριμένα για το Δήμο  Ευρώτα ορίζεται ο ανώτατος αριθμός έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων σε επτά (07)  συνολικά, δύο (02)  Άμισθοι Αντιδήμαρχοι (άρθρο 59 παρ.7) και πέντε (05)Έμμισθοι (άρθρο 59 παρ. 2) .
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/Β΄/27-09-2011) 2011όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΦΕΚ/τ.Β΄/αρ. φύλλου 684/21.04.2015, ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017 και ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 632/27.02.2019.
 11. Την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών  του Δήμου Ευρώτα

α π ο φ α σ ί ζ ει

      A.  Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας  ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ευρώτα, με θητεία  από  01.09.2022 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου  ήτοι 31η.12.2023, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  του  ως εξής:

Α1.  Τον κο Γεωργοστάθη Νικόλαο του Ιωάννη, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Ύδρευσης  - Αποχέτευσης

 

 •    Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ).
 • Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευή έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης  και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
 • Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
 • Μεριμνά για σωστή λειτουργία των υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων του Δήμου.

 

 •   Αρμοδιότητες επίβλεψης και λειτουργίας των βιολογικών σταθμών και αναβάθμισης αυτών
 • Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

   Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω  κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Α2.   Τον  κο Λυμπέρη Παναγιώτη του Αντωνίου, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες,  όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
  • Αρμοδιότητες σε θέματα  δημοτικής κατάστασης
  • Αρμοδιότητες σε θέματα ληξιαρχείου
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
  • Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
  • Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού (πλην των αξιολογήσεων των υπαλλήλων του Δήμου Ευρώτα)
  • Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Γερονθρών
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Έλους
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Κροκεών
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Νιάτων

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
  • Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
  • Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών
  • Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών.

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων,  Περιουσίας και Ταμείου
  •  Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας
  •  Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμείου

 

 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

   Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω  κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Α3.    Τον  κο  Μπόλλα Βασίλειο του Ιωάννη, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω  καθ΄ ύλην αρμοδιότητες,  όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
  • Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
  • Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών
  • Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων
  • Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
  • Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων & ηλεκτροφωτισμού
  • Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
  • Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
  • Αρμοδιότητες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων

 

 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

   Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω  κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

ØΟρίζεται ως υπεύθυνος  τύπου και επικοινωνίας  του Δήμου Ευρώτα

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Α4.    Τον κο Μπούτσαλη Ζαχαρία του Κωνσταντίνου, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω  καθ΄ ύλην αρμοδιότητες,  όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( και συγκεκριμένα):

 

 • Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
  • Αρμοδιότητες στον  τομέα της φυτικής παραγωγής
  • Αρμοδιότητες  ζωικής παραγωγής
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
  • Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή
  • Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
  • Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης
  • Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού  
 • Αρμοδιότητες σε θέματα  λειτουργίας του  Δημοτικού Κτηνιατρείου

ØΈχει την ευθύνη για δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 • Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και αρμοδιότητες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 •  Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 •  Αρμοδιότητες Γραφείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

ØΠροεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης μεταναστών του Δήμου

ØΠροεδρεύει του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας

ØΠροεδρεύει της  Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

ØΈχει την ευθύνη και το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Ευρώτα σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής

ØΈχει την ευθύνη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου Ευρώτα

 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

   Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω  κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων  και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Α5. Τον  κο Φιφλή Δημήτριο  του Παναγιώτη, έμμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

 

 • Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 • Συνεπικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα λειτουργίας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • Αρμοδιότητες Εξοικονόμησης ενέργειας
 • Αρμοδιότητες  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Σχεδιασμού και Εποπτείας
 • Αρμοδιότητες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Αρμοδιότητες Οδοκαθαρισμού και Αποψίλωσης Κοινοχρήστων Χώρων
 • Αρμοδιότητες Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 • Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου
 • Αρμοδιότητες Εποπτείας Αποθήκης Υλικού

 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 •  Αρμοδιότητες Συντήρησης Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας
 • Έχει την ευθύνη να μεριμνά για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής κλίμακας αγροτικής οδοποιίας και συντήρησης δημοτικής οδοποιίας.

 

ØΈχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Ευρώτα

 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

   Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω  κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Β.  Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι μπορούν να προβαίνουν στην τέλεση πολιτικών γάμων και να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» όλα τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά.

 

 Γ.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του  ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος   Μπόλλας Βασίλειος.

 

Δ.  Αναπλήρωση Αντιδημάρχων

 

 1. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Γεωργοστάθης Νικόλαος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος  Φιφλής Δημήτριος.
 2. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Λυμπέρης Παναγιώτης απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί δήμαρχος .
 3. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Μπόλλας Βασίλειος  απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος  Μπούτσαλης  Ζαχαρίας.
 4. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Μπούτσαλης  Ζαχαρίας απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος  Μπόλλας Βασίλειος.
 5. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος   Φιφλής Δημήτριος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεωργοστάθης Νικόλαος.

 

Ε. Ορισμός Αντιδημάρχων ως Προέδρων και Μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Με την παρούσα ο Δήμαρχος ορίζει κατ' άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 τον πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών ως εξής:

 

Ι. Οικονομική Επιτροπή:

Ως πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Λυμπέρης  Παναγιώτης.

Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος και κ. Μπόλλας Βασίλειος

 

ΙΙ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Ως πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Φιφλής Δημήτριος και    κ. Μπόλλας Βασίλειος

 


ΣΤ.  Θητεία Αντιδημάρχων

Η θητεία των Αντιδημάρχων έχει  διάρκεια από την  1η Σεπτεμβρίου 2022  έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2023 , εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος  παραιτηθεί.

Ο Δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του να ανακαλέσει Αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Ζ. Υποχρεώσεις Αντιδημάρχων

Το πλαίσιο των υποχρεώσεων των Αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 και περαιτέρω ως προβλέπεται στην υπ' αριθμ.  809 και αριθμ. πρωτ. 85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, ο Αντιδήμαρχος είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την άσκηση της αρμοδιότητας που του έχει μεταβιβαστεί και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται.

 

Περαιτέρω, στους Αντιδημάρχους: 

 • για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους μεταβιβάζεται η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, συμβάσεων, πιστοποιητικών, προστίμων, αδειών, εγγράφων και εν γένει όλων των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθ' ύλην αρμοδιότητας τους συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν ορίζονται ρητά με την παρούσα.
 • Εξαιρούνται η υπογραφή των διακηρύξεων, συμβάσεων, εγγράφων που αφορούν στην ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης, πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού (διορισμοί, προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, βαθμολογικές προαγωγές, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, λύση υπαλληλικής σχέσης), καθώς και εγγράφων που απευθύνονται σε υπερκείμενες αρχές, όπως Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, Αιρετές Περιφέρειες, Δικαστικές Αρχές, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημάρχους της Ελλάδας και των ξένων κρατών τα οποία υπογράφονται από Δήμαρχο.
 •  εντάσσονται αντίστοιχα όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες  που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν. 
 • μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Η. Εξουσιοδότηση υπογραφής

Οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου.

 

Θ. Αντιμισθία Αντιδημάρχων

 

Η αντιμισθία των αντιδημάρχων, θα καταβάλλεται από το δήμο κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, ως ισχύουν.

 

 Υποχρέωση  των Αντιδημάρχων είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών που προΐστανται και η μηνιαία αναφορά στην Εκτελεστική Επιτροπή της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

 

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

     ΔΗΜΟΣ   ΒΕΡΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ