ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Το αριθ. πρωτ. οικ.7340/30-06-2020 εργολαβικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»
5. Την 16/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Την 60/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα
7. Την 10881/12-08-2021 Απόφαση Δημάρχου
Αποφασίζει:

1. Την παράταση της προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην Δημοτική Οδό ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ και του προσωρινού αποκλεισμού της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων επί της οδού για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017» σύμφωνα με την 16/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. Η διακοπή της κυκλοφορίας παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα (15) ημερών από την λήξη της αρχικής προθεσμίας όπως καθορίστηκε με την ανωτέρω (7) Απόφαση.
3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το λοιπό οδικό δίκτυο δημοτικό και επαρχιακό.

Ο Δήμαρχος

Δήμος Βέρδος