ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 30/03/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 30/03/2021 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

1.

Λήψη απόφασης :

«Περί έγκρισης για κοπές –κλαδέματα δένδρων στο Δ.Ευρώτα».

 

 

 

06/2021

 ΟΜΟΦΩΝΑ

                                           

 

 

Βλαχιώτη  30/03/2021

Η Δημοσιεύσασα

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ