ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της 24/08/2020 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της 24/08/2020 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

<<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020>>.          

105/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης περί  εκδόσεως  κανονισμού  λειτουργίας Λαϊκής  Αγοράς  Δήμου Ευρώτα

106/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

Σχετικά με ορισμό εκπροσώπου Δήμου στην επιτροπή  του  άρθρου 3 της  αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14/07/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3088/Β/24-07-2020)

 

107/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης όσον αφορά  την παραχώρηση  οχήματος  στο  εθελοντικό  πυροσβεστικό  κλιμάκιο Κροκεών

108/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση  απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» οικονομικού έτους 2019

 

109/2020

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΣΚΑΛΑ: 25-08-2020

 

Η Δημοσιεύσασα

 

ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ