ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 27/11/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 27/11/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Απόφαση  σχετικά  με έγκριση  του Σχεδίου Αντιμετώπισης  Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης   Βραχείας  Διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την εκδήλωση  πλημμυρικών  φαινομένων  του Δήμου Ευρώτα

 

135/2020

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  των   φύλων

 

136/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

Κανονισμός Λειτουργίας  Δημ. Επιτροπής Ισότητας  των Φύλων

 

137/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4ο

Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού

 

138/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση  της  αριθμ. 30/2020  απόφαση  της ΚΔΕΔΕ ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ

139/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6ο

Απόφαση  σχετικά  με Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για  το σχολικό  έτος  2021-2022.

 

140/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο

Απόφαση  σχετικά  με την  αμοιβή  δικηγόρου  κ. Μπακόπουλου.

141/2020

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο

<<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020>> κατόπιν  της  αριθμ. Πρωτ. 15.553/18-11-2020 εισήγησης

 

142/2020

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο

«Απόφαση  σχετικά  με  έκτακτη  επιχορήγηση  του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ  Δήμου Ευρώτα»

143/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΣΚΑΛΑ: 27-11-2020

 

Η Δημοσιεύσασα

 

ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ