ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Της 3ης τακτικής συνεδρίασης της 01/02/2021 της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ   ΕΥΡΩΤΑ

 

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

1.

Λήψη απόφασης :

«Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Ευρώτα από 1-9-2020 έως 6-11-2021».

 

 

 

03/2021

 ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

                                           

 

 

    Βλαχιώτη  01/02/2021

Η Δημοσιεύσασα

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Της 4ης τακτικής συνεδρίασης της 01/02/2021 της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ   ΕΥΡΩΤΑ

 

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

1.

Λήψη απόφασης :

«Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Ε.Π.Ζ 2020 ».

 

 

 

04/2021

 ΟΜΟΦΩΝΑ

                                           

 

 

Βλαχιώτη  01/02/2021

 

Η Δημοσιεύσασα

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ