Πληροφόρηση περί δασικών χαρτών.

Πληροφόρηση περί δασικών χαρτών.

Με αφορμή αβάσιμες ειδήσεις σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία αναμόρφωσης  των δασικών χαρτών, που διακινούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκαλώντας έντονη κοινωνική αναστάτωση, διευκρινίζεται ότι οι μόνες αρμόδιες υπηρεσίες, επιφορτισμένες με την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως ισχύει, για τους δασικούς χάρτες και ειδικότερα για θέματα που αφορούν στην κατάρτιση, αναμόρφωση, ανάρτηση, υποβολή αντιρρήσεων και εξέταση  τους από τις ΕΠ.Ε.Α. κλπ, είναι οι οικείες Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Όπως είναι γνωστό, οι ανωτέρω αποκεντρωμένες δασικές υπηρεσίες είναι καθ΄ύλην αρμόδιες για την εκτέλεση του έργου των δασικών χαρτών μέχρι την κύρωσή τους. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής  Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την επιτελική οργάνωση, το συντονισμό, τη διοικητική υποστήριξη, την παροχή οδηγιών και τον έλεγχο όλων των εργασιών που έχουν σχέση και εκτελούνται για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Διευκρινίζεται επίσης, για αποφυγή παρερμηνειών ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) και της σχετικής, κατ΄εφαρμογή του νόμου, Υπουργικής Απόφασης (ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020, ΦΕΚ Β΄2773), οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών είναι σε ισχύ και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δεν έχουν υποχρέωση  να τις επανυποβάλουν. Οι αντιρρήσεις κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών, οι οποίες είχαν υποβληθεί αρμοδίως στις Επιτροπές Εξέτασης  Αντιρρήσεων, αλλά δεν είχαν εξεταστεί, θεωρούνται ως ισχύουσες και εξετάζονται σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ως άνω νόμου, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου άσκηση τους.

Για τα παραπάνω θέματα, οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφόρησης και παροχής οδηγιών, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών, ελέγχεται για την ακρίβεια και την αξιοπιστία της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ