Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου

                                     

Α Π Ο Σ Π Α  Σ Μ Α

Στη Σκάλα σήμερα την 19η του μηνός Αυγούστου  του έτους 2020  ημέρα της  εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00, το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ευρώτα, συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση σύμφωνα τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα  από την υπ’ αρ. 10023 /19-08-2020 Πρόσκληση  -δια  περιφοράς - (μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και  τηλεφώνου)   της προέδρου κ. Δεντάκου Ελένης , σύμφωνα  με τις  διατάξεις παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020,  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό  χώρο ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου, για  την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται  στην πρόσκληση:

 

Συλλυπητήριο ψήφισμα  για την εκλιπούσα δημοτική υπάλληλο του Δήμου Ευρώτα κ. Μαγκλάρα Αγγελική  

 

Πριν  από  την έναρξη  της  συνεδρίασης η Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι, σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, ευρέθησαν παρόντες οι:

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι Παρόντες

1.Δεντάκου Ελένη, Πρόεδρος

2.Βασιλάκος Λεωνίδας

3.Γεωργοστάθης Νικόλαος

4.Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ

5.Δρούσιας Παναγιώτης

6.Κατσάμπη Αλεξάνδρα

7.Κοτσώνη Μαρίνα

8.Κυλάκος Γεώργιος

9.Κυριακάκος Παναγιώτης

10.Λυμπέρης Παναγιώτης

11.Μάλλιου-Ξερακιά Βασιλική

12.Μανιατάκος Δημήτριος

13.Μαρουδάς Γεώργιος

14.Μένεγας Σωτήριος

15.Μπατσάκης Γρηγόριος

16.Μπόλλας Βασίλειος

17.Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

 

 

 

 

 

 

18.Νικολοπούλου Γαρυφαλιά

19.Νταλιάνης  Αναστάσιος

20.Νταλιάνης Δημήτριος

21.Παπαγιανοπούλου Παναγιώτα

22.Παπανικολάου Σωτήριος

23.Πολολός Παναγιώτης

24.Σάκκαρη Ιωάννα

25.Σταυρόπουλος Παύλος

26.Φιφλής Δημήτριος

27.Χασάπογλου Νικόλαος

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Βέρδος Δήμος, ο οποίος κλήθηκε να παραστεί  δια  περιφοράς.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε η Κομπόγεωργα Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Ευρώτα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος κ. Δεντάκου Ελένη , ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Αριθμός Απόφασης: 104/2020

Για το ανωτέρω  θέμα η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει  για όλα τα θέματα  που αφορούν το δήμο, εκτός από  εκείνα που ανήκουν  εκ του  νόμου  στην αρμοδιότητα του δημάρχου  ή άλλου  οργάνου  του δήμου  ή το ίδιο το δημοτικό  συμβούλιο  μεταβίβασε  σε επιτροπή του.»

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 επειδή στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου της  δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Ευρώτα κ. Μαγκλάρα Αγγελικής του Κωνσταντίνου, θα  πρέπει με απόφασή μας  να προβούμε στις δέουσες ενέργειες και να αποδώσουμε φόρο  τιμής  στη θανούσα που διεκπεραίωσε  τα  καθήκοντά της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έντιμα και προσέφερε σε αυτήν.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις των αρθ. 65 και 67 του Ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Εκφράζει τη βαθιά  θλίψη  και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του δημάρχου και των  μελών του δημοτικού  συμβουλίου στην οικογένεια της θανούσας.
 2. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πρώτη τακτική συνεδρίαση αυτού  του  Δ.Σ.
 3. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.
 4. Να  κατατεθεί  στεφάνι στη  σορό της.

Μετά  την  εξάντληση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης η Πρόεδρος, κήρυξε  την  λήξη  της  συνεδρίασης.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπογράφεται  ως  κατωτέρω:

Η Πρόεδρος

 

 

Τα  μέλη

Σκάλα 19/08/2020

Δεντάκου Ελένη

 1. Βασιλάκος Λεωνίδας
 2. Γεωργοστάθης Νικόλαος
 3. Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ
 4. Δρούσιας Παναγιώτης
 5. Κατσάμπη Αλεξάνδρα
 6. Κοτσώνη Μαρίνα
 7. Κυλάκος Γεώργιος
 8. Κυριακάκος Παναγιώτης
 9. Λυμπέρης Παναγιώτης
 10. Μάλλιου-Ξερακιά Βασιλική
 11. Μανιατάκος Δημήτριος
 12. Μαρουδάς Γεώργιος
 13. Μένεγας Σωτήριος
 14. Μπατσάκης Γρηγόριος
 15. Μπόλλας Βασίλειος
 16. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

 

 

 

 

 1. Νικολοπούλου Γαρυφαλιά
 2. Νταλιάνης  Αναστάσιος
 3. Νταλιάνης Δημήτριος
 4. Παπαγιανοπούλου Παναγιώτα
 5. Παπανικολάου Σωτήριος
 6. Πολολός Παναγιώτης
 7. Σάκκαρη Ιωάννα
 8. Σταυρόπουλος Παύλος
 9. Φιφλής Δημήτριος
 10. Χασάπογλου Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Η πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΔΣ 2020  ΕΚΤΑΚΤΟ