ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (βασικού μελετητή) για το έργο «Σχέδιο δράσης βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου».

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών («Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα»).
  4. Την υποχρέωση του βασικού μελετητή να μετέχει ως τεχνικός Σύμβουλος κατά την κατασκευή του έργου και να καταθέσει  προσφορά που θα αξιολογηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία  θα  συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.(« II. Για τη διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου -μελετητή ισχύουν τα εξής:……….  3. Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο………..»).
  5. Το άρθρο 7 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018) της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το ρόλο του βασικού μελετητή στην υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του.
  6. Την  με αρ. πρωτ. 12672/17-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΣ9ΩΡΛ-Ξ0Η) Σύμβαση του έργου, ποσού 1.615.053,56  € (με ΦΠΑ 24%) με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για το ανωτέρω έργο. 
  7. Την συνολική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας που ορίζεται στο ποσοστό του 1,5 % του ποσού της Σύμβασης, συνεπώς ανέρχεται στο ποσό των 24.225,81 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%   (καθαρή αξία 19.536,94 € & ΦΠΑ 24%  4.688,87 €) ή χαμηλότερο βάσει προσφοράς με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
  8. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 16446/30-11-2021, ΑΑΥ Α855 (ΑΔΑ: 998ΘΩΡΛ-06Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους  24.225,81 € σε βάρος του Κ.Α. 61-7341.0002 στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.
  9. Την υπ’ αριθ. 251/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΖΝΩΡΛ-ΣΘΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί ορισμού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

 

Το βασικό μελετητή «Αναπτυξιακή Πάρνωνα-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»,  που εκπόνησε την μελέτη εφαρμογής του έργου με τίτλο «Σχέδιο δράσης βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου», να υποβάλλει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σκάλας, στις 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου Σκάλας (1ο  Όροφο), σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 251/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα αξιολογήσει την προσφορά του βασικού μελετητή.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα (Διαδικτυακή πύλη www. evrotas.gov.gr).

 

 

 

 

 

                            

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

 

ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΔΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ