ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31-12-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31-12-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ι) Για τη συμπλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα  για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023.

ΙΙ) Για την παράταση ισχύος του ήδη υφισταμένου μητρώου μέχρι 31-12-2023 για όλους τους ήδη εγγεγραμμένους, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι επιθυμούν την παράταση της συνεργασίας τους με το Δήμο Ευρώτα, με υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου μέχρι 30-12-2022. 

 

O Δήμαρχος Ευρώτα, προκειμένου να προβεί στην συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα, με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Ι) Όσους ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργου δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό να υποβάλλουν, με οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, e-mail), στο Δήμο Ευρώτα, ταχυδρομική διεύθυνση: Βλαχιώτη Λακωνίας, Τ.Κ. 23051 (με την ένδειξη ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ), e-mail: agoritsa@1499.syzefxis.gov.gr,  αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του έτους 2023, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό - σταθερό) e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο Αθηνά Γκορίτσα, Τηλέφωνο: 2735042210, 2735360220.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν :

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω (δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά τους).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους) και ότι δεσμεύονται για την ανανέωση (όπου αυτή απαιτείται) και τη διατήρηση σε ισχύ έως την 31-12-2023 όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων – μηχανημάτων έργου και των χειριστών αυτών
  3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ- όπου απαιτούνται, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου, δηλαδή έως 31-12-2023.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσα στο μήνα, ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου θα υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα.

ΟΡΟΙ

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργου:

Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλο  το χρονικό διάστημα από την εγγραφή τους μέχρι 31-12-2023 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού, επειδή ο αριθμός των μηχανημάτων που  χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της.

Γ) Τα οχήματα, μηχανήματα έργων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α, καθορίστηκαν με την  αρ. 144/2018 (ΑΔΑ: ΩΚ3ΩΩΡΛ-ΩΣΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ως εξής:

 

Περιγραφή

Ωριαία αποζημίωση

(€/h),

Χωρίς ΦΠΑ

Εργάτης ανειδίκευτος

16,00

Εργάτης ειδικευμένος

18,00

Τεχνίτης

24,00

Χειριστής Μηχανήματος

24,00

Χειριστής ελαφρού μηχανήματος

20,00

Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα

20,00

Βοηθός Χειριστή

18,00

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) έως και 100 HP 

45,00

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 100 έως και 150 HP 

49,50

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 150 έως και 200 HP 

54,00

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 200 HP 

58,50

Προωθητήρας έως και 100 HP

45,00

Προωθητήρας άνω των 100 έως και 150 HP

54,00

Προωθητήρας άνω των 150 έως και 200 HP

63,00

Προωθητήρας άνω των 200 έως και 300 HP

80,00

Προωθητήρας άνω των 300 HP

90,00

Φορτωτής έως και 100 HP 

36,00

Φορτωτής άνω των 100 έως και 180 HP 

45,00

Φορτωτής άνω των 180 HP έως και 250 HP

62,00

Φορτωτής άνω 250 HP

66,00

Εκσκαφέας έως και 120  HP

40,50

Εκσκαφέας άνω των 120  HP

54,00

Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 150 - 200  HP

90,00

Εκσκαφέας – Φορτωτής

54,00

Wagon drill με αεροσυμπιεστή

81,00

Αεροσυμπιεστής

40,50

Γερανός έως και 20 τ.

49,50

Γερανός άνω των 20 τ.

63,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα μέχρι 100 ΗΡ

36,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα από 100 ΗΡ μέχρι 200 ΗΡ

54,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα από 200 ΗΡ μέχρι 300 ΗΡ

80,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα άνω των  300 ΗΡ

100,00

Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό μέχρι 100 ΗΡ

27,00

Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό πάνω από 100 ΗΡ μέχρι  200 ΗΡ

29,70

Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό πάνω από 200 ΗΡ

36,00

Φορτηγά αποκομιδής απορριμμάτων

54,00

Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ έως και 10 τόνους

27,00

Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ έως 20 τόνους

33,30

Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ άνω των 20 τόνων

40,50

Βυτιοφόρο Ω.Φ έως 10 τόνους

27,00

Βυτιοφόρο Ω.Φ έως 20 τόνους

33,30

Βυτιοφόρο Ω.Φ άνω των 20 τόνων

40,50

Τρακτέρ ή αγροτικό όχημα (μετά βυτίου)

14,40

Βυτιοφόρα ρυμουλκούμενα μέχρι 1000 kg

9,00

Βυτιοφόρο άντλησης ακαθάρτων & ομβρίων

36,00

Μηχανικό Σάρωθρο

30,60

Επικαθήμενο Όχημα – Νταλίκα για φορτίο έως 25 tn

58,50

Επικαθήμενο Όχημα – Νταλίκα για φορτίο πάνω από 25 tn έως 40 tn

80,00

Επικαθήμενο Όχημα – Νταλίκα για φορτίο πάνω από 40 tn

100,00

Χορτοκοπτικό αυτοκινούμενο μηχάνημα

40,50

Τραγκλάιν

67,50

Αερόσφυρα

81,00

Καλαθοφόρο έως 12 m

36,00

Καλαθοφόρο από 12 έως 18 m

45,00

Καλαθοφόρο άνω των 18 m

54,00

Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος

81,00

Τηλεσκοπικό ανυψωτικό γερανό

54,00

Μικρό μέσο μεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών (€/km)

1,08 (€/km)

Αναμονή μικρού μέσου μεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών

9,00

Μέσο μαζικής μεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για συνολική απόσταση διαδρομής μέχρι και 100 km

22,50

Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 bar

45,00

Αντλητικό συγκρότημα

7,20

Μεταφορά αλατιού (€/t km)

0,18 (€/t km)

Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων κλπ μετά επιστροφής μέχρι 15 χλμ. (€/δρομ.)

198,00 (€/δρομ.)

Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων κλπ μετά επιστροφής πάνω από 15 χλμ. (€/δρομ.)

252,00 (€/δρομ.)

Ελκυστήρας κάτω των 100 HP (για έλξη κορμών κλπ) εργαζόμενο σε ρέματα

36,00

Ελκυστήρας άνω των 100 HP (για έλξη κορμών κλπ) εργαζόμενο σε ρέματα

40,50

Πολυμηχάνημα τύπου Unimog ή συναφές για έλξη εργαζόμενο σε ρέματα κτλ

40,50

Μηχανικός εκσκαφέας 1,50 κ.ν. με σφυρί έως 800 kg

38,70

Μηχανικός εκσκαφέας 1,50 κ.ν. με σφυρί από 800 kg έως 1000 kg

45,00

Μηχανικός εκσκαφέας 1,50 κ.ν. με σφυρί άνω των  1000 kg

49,50

 

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται). Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός – αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεούμενος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών. Στις ανωτέρω τιμές μονάδος, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους. Αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του  Δημάρχου και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:

•η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής.

•οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε) Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2023.

ΣΤ)Οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά, κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  με υπεύθυνη δήλωση τους τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις- παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης), προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων και των χειριστών αυτών. Επίσης οφείλουν να ανανεώνουν (όπου απαιτείται) και να διατηρούν σε ισχύ έως τις 31-12-2023 όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων – μηχανημάτων έργου και των χειριστών αυτών, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Ζ) Είναι υπεύθυνοι:

• ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ).

•  να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (N. 3850/2010, Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ. 395/94. Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06,  Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

• κατ' αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων (εταιρείες- φυσικά πρόσωπα) που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού  συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους), η απόσταση των μηχανημάτων έργου από τα σημεία συμβάντων και ο απαιτούμενος χρόνος προσέλευσής τους καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Υπουργεία, Οργανισμούς. Ο.Τ.Α.. κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων - οχημάτων (εργοληπτικών  επιχειρήσεων και ιδιωτών) με το Δήμο Ευρώτα.

Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Ευρώτα.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

ΙΙ)  Τους ήδη εγγεγραμμένους στο μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, εφόσον το επιθυμούν την παράταση της συνεργασίας τους με το Δήμο Ευρώτα, με τους ίδιους όρους, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, μέχρι 31-12-2023. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου έως 30-12-2022, οπότε και τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Ευρώτα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ι μέρος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου.

Επισημαίνεται ότι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο οφείλουν για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η συνεργασία τους με το Δήμο Ευρώτα, να ανανεώνουν με δικής τους ευθύνη και επιμέλεια, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο λήγει η ισχύς του, διαφορετικά θα εξαιρούνται από τον πίνακα μητρώου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                           ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2023

υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 για τα οχήματα 2023

υπεύθυνη δήλωση του νόμου αποδοχής όρων και τιμών 2023

Αίτηση συμμετοχής 2023