ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-1

Το Ν.Π.Δ.Δ  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα προμήθεια ειδών καθαριότητας για τους Παιδικούς Σταθμούς αρμοδιότητας του , προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των νηπίων και εργαζομένων του ΝΠΔΔ , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.275,41€ € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην 19/02/2021  τεχνοοικονομικής περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας .

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3- 2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και την  παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/6-11-2020 (ΦΕΚ214Α΄) στην οποία ορίζεται ότι η παρ.3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4682/2020 (Α76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.02.2021.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως τη 25/02/2021 και ώρα 14.00 μ.μ. λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ,  στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ  στην Σκάλα, ΤΚ 23051.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

  1. Οικονομική Προσφορά

Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο .

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης.

2.Το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του αν πρόκειται για εταιρεία.

3.Εναρξη δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

4. Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

 

Σκάλα 23/02/2021

 

Ο Πρόεδρος

 

Παναγιώτης Λυμπέρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ