ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει   την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς Αγ. Δημητρίου ,  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την  19η Οκτωβρίου  2020 και ώρα   8:30 π.μ.   να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, η οποία να περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές  καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή  σε δημοπρασία

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή    ασφαλιστικών εισφορών  για το προσωπικό.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστών  εταιρείας.

δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 

 

 

                                      Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Φιφλής Δημήτριος

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                         «Προμήθεια  και τοποθέτηση 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ,  ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ         οργάνων και λοιπού εξοπλισμού 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        παιδικής  χαράς Αγ. Δημητρίου»

 

                                                                           Προϋπολογισμός : 24.800,00

 

           

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την αρ. 82/2020 Α.Δ.Σ. έγινε η τροποποίηση  προϋπολογισμού και δημιουργήθηκε  η πίστωση   στον Κ.Α. Εξόδων 15-7135.0015 με τίτλο «Προμήθεια  και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού  παιδικής  χαράς Αγ. Δημητρίου» ποσού 24.800.00 ευρώ.

Η παρούσα  τεχνοοικονομική  περιγραφή συντάσσεται  προκειμένου να  υλοποιηθεί  η προμήθεια και  η τοποθέτηση   των οργάνων, του δαπέδου ασφαλείας και  του λοιπού εξοπλισμού  της  παιδική  χαρά του  Αγ. Δημητρίου.

Στόχος της ανωτέρω προμήθειας είναι  η βελτίωση  της υφιστάμενης παιδικής χαράς, προκειμένου να αναβαθμιστούν  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες στον τομέα της ψυχαγωγίας των  παιδιών της περιοχής.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Τα όργανα  της παιδικής  χαράς  θα είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, από αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής, τα οποία θα φέρουν  πιστοποίηση  επί ποινή αποκλεισμού κατά  ISO 9001 περί  κατασκευή – τοποθέτηση  οργάνων παιδικών χαρών.

Τα όργανα  και οι   κατασκευές θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το   δάπεδο ασφαλείας( σύστημα δαπέδου) θα πληροί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

Τα ξύλινα τμήματα των κατασκευών θα βαφούν καταρχήν με συντηρητικό – μυκητοκτόνο, κατόπιν με αδιάβροχο ελαστικό βερνίκι και τελικά με ηλεκτροστατική βαφή.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή των οργάνων όπως κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, αλυσίδες, κλπ., θα είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα St37, κατάλληλων διαστάσεων για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί και να αντέχουν στη διάβρωση & σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τα πλαστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) και θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα  μέταλλα).

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη, θα υφίστανται επεξεργασία για την από-λαδοποίησή τους, θα ακολουθεί μία επίστρωση προστατευτικού ασταριού και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή δύο στρωμάτων.

 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ  (ΠΑΙΔΩΝ- ΝΗΠΙΩΝ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 3,50 (µ) * 2,30 (υ) * 1,30 (π) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,20 µ .

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.                                                                                                         Το όργανο  θα  αποτελείται  από  τέσσερα   (4) μεταλλικά υποστυλώματα, από μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,  και από δύο (2) καθίσματα με αλυσίδες, ένα  παίδων και ένα νηπίων.

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ.                                                                                             Τα μεταλλικά στοιχεία του οργάνου (υποστηλώματα , οριζόντια δοκός) θα είναι κατασκευασμένα από  ενισχυμένο σιδηροσωλήνα  Φ 89mm.

Θα στηρίζεται σε δυο μεταλλικά ζεύγη  καμπύλα υποστυλώματα  από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος της δοκού υπάρχουν τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα.

Τα λοιπά μεταλλικά στοιχεία (σύνδεσµοι, βίδες, κ.λ.π) θα είναι γαλβανισµένα ώστε να αντέχουν στην διάβρωση και σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις και οι διατοµές τους θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παραλαβή των φορτίων.

Οι αλυσίδες ανάρτησης των καθισµάτων θα έχουν ελάχιστο πάχος 5mm και μικρά διάκενα σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1176.

Το κάθισμα παίδων  θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο επενδυμένο εξωτερικα με καουτσούκ  για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα.

Το κάθισμα νηπίων θα είναι κατασκευασμένο  από μεταλλικό έλασμα Β. Τ. που εξωτερικά θα είναι επενδυμένο µε μαλακό καουτσούκ το οποίο θα πρέπει να σχηματίζει "φωλιά" για την αποτροπή ολίσθησης των παιδιών και θα παρέχει υποστήριξη στο πίσω μέρος τους

Τα απαιτούμενα πλαστικά στοιχεία για την συναρμολόγηση του οργάνου θα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά όπως πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.λ.π , θα είναι ανθεκτικά στην ακτινοβολία και σε κάθε περίπτωση ακίνδυνα για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών.

Τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαµένα µε ηλεκτροστατική βαφή.

Σε όλες τις διαδικασίες θα υιοθετούνται τα πρότυπα ΕΝ1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

 

2.  ΣΠΙΤΑΚΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2,00 (µ) * 1,25 (π) * 1,85 (υ) 

 

  • ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Το όργανο  θα αποτελείται από μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή από ένα (1) τραπεζάκι και από ένα (1) σκαμνάκι.

 

  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ.   

                                                                                        

Η ορθογωνική πλατφόρμα με την  δίριχτη σκεπή θα αποτελείται:

 

-Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm

-Ένα (1)  ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,

-Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

-Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα υπάρχουν  φράγματα

από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων

95Χ35mm για την προστασία από πτώση.

 

To τραπεζάκι θα αποτελείται:

-Το τραπεζάκι θα είναι κατασκευασμένο  από κόντρα πλακέ θαλάσσης και

στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου.

 

Το σκαμνάκι θα αποτελείται:

-Το σκαμνάκι θα είναι κατασκευασμένο  από κόντρα πλακέ θαλάσσης και

θα στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην απέναντι πλευρά από την σκεπή.

 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο

ΕΝ 1176:2008.

 

3.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2,50 (µ) * 0,60 (υ) * 0,50 (π) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,00 µ .

 

• ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.                                                                                     

Το όργανο θα αποτελείται από την οριζόντια δοκό ταλάντωσης , δύο καθίσματα,   δύο χειρολαβές την βάση ταλάντωσης και την διάταξη απόσβεσης των κραδασµών .

 

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ.                          

 Η οριζόντια δοκός ταλάντωσης θα είναι από σύνθετη αντικολλητη ξυλεία πεύκης ή ελάτης κατά το πρότυπο ΕΝ 351 µε ελάχιστη διατομή  90mm* 90mm. Όλες οι ακμές θα είναι πλανισμένες µε ενδεικτική ακτίνα 4mm και άνω.

Η βάση ταλάντωσης θα είναι ξύλινη ή μεταλλική και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα  µε τις προδιαγραφές όπως αυτές προβλέπονται από τους κανονισµούς ανάλογα µε το χρησιμοποιούμενο υλικό (Π.X. Χαλυβδοσωλήνες θερμής εξέλασης κατά DIN 17100 st 37 -2 µε ελάχιστο πλάτος τοιχωμάτων 25mm).

Τα λοιπά μεταλλικά στοιχεία (σύνδεσµοι, βίδες, κ.λ.π) θα είναι γαλβανισμένα ώστε να αντέχουν στην διάβρωση και σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις και οι διατομές τους θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παραλαβή των φορτίων.                              Τα καθίσματα θα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιµα υλικά όπως κόντρα πλακέ θαλάσσης, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.λ.π και θα έχουν στρογγυλεµένες άκρες και καμπύλες.

Ο μηχανισμός  απόσβεσης των κραδασµών θα αποτελείται ικανό ελαστικό ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισµοί.

Τα απαιτούμενα πλαστικά στοιχεία για την συναρμολόγηση του οργάνου θα είναι από ανακυκλώσιµα υλικά όπως πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.λ.π , θα είναι ανθεκτικά στην ακτινοβολία και σε κάθε περίπτωση ακίνδυνα για την ασφάλεια και

υγεία των παιδιών.

Τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα µε ηλεκτροστατική βαφή ενώ οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι βαμμένες µε βιολογικά βερνίκια υψηλής αντοχής ακίνδυνα για την υγεία των παιδιών.

Σε όλες τις διαδικασίες θα υιοθετούνται τα πρότυπα ΕΝ1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

 

4.  ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ

 

Το κάθισμα παίδων  θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο επενδυμένο εξωτερικά με καουτσούκ  για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα.

Οι αλυσίδες ανάρτησης του καθίσματος θα έχουν ελάχιστο πάχος 5mm και μικρά διάκενα σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1176.

Τα απαιτούμενα πλαστικά στοιχεία για την συναρμολόγηση του οργάνου θα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά όπως πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.λ.π , θα είναι ανθεκτικά στην ακτινοβολία και σε κάθε περίπτωση ακίνδυνα για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών.

Τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαµένα µε ηλεκτροστατική βαφή.

Σε όλες τις διαδικασίες θα υιοθετούνται τα πρότυπα ΕΝ1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

 

5.  ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ  ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ  

 

Το κάθισμα νηπίων θα είναι κατασκευασμένο  από μεταλλικό έλασμα Β.Τ. που εξωτερικά θα είναι επενδυμένο µε μαλακό καουτσούκ το οποίο θα πρέπει να σχηματίζει "φωλιά" για την αποτροπή ολίσθησης των παιδιών και θα παρέχει υποστήριξη στο πίσω μέρος τους.

Οι αλυσίδες ανάρτησης του καθίσματος θα έχουν ελάχιστο πάχος 5mm και μικρά διάκενα σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1176.

Τα απαιτούμενα πλαστικά στοιχεία για την συναρμολόγηση του οργάνου θα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά όπως πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.λ.π , θα είναι ανθεκτικά στην ακτινοβολία και σε κάθε περίπτωση ακίνδυνα για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών.

Τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαµένα µε ηλεκτροστατική βαφή.

Σε όλες τις διαδικασίες θα υιοθετούνται τα πρότυπα ΕΝ1176 1-6, το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 1,70 Μ

 

Το σύστημα θα  αποτελείται από:

α) αντικραδασμικό  δάπεδο αποτελούμενο από αφρώδες πολυαιθυλένιο με σταυροειδούς δεσμούς. Ο αφρός θα προέρχεται από υπολείμματα παραγωγής χωρίς προσμίξεις.To δάπεδο θα  είναι ελεγμένο για την μικροβιολογική του αντίσταση (EN12225) , την αντοχή του στις καιρικές συνθήκες (EN 12224) ,την αντοχή του σε οξειδωτικές διεργασίες αποικοδόμησης (EN ISO 13438) καθώς και την αντοχή τους σε όξινα και αλκαλικά υγρά (EN 14030) .

Οι  ενδεικτικά ελάχιστες προδιαγραφές τεμαχίου θα είναι : βάρος 3,30 kg/m2 , εμβαδόν περίπου  2,00 m2 με εγκοπές στις άκρες ώστε να συνδέονται μεταξύ τους με ασφάλεια. Το δάπεδο θα έχει οπές ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή του νερού με ταχύτητα τουλάχιστον 4.400 mm/h.

β) συνθετικό χλοοτάπητα δίχρωμου πράσινου χρώµατος, μονόφυλλου , decitex ( βάρος θυσάνου ανά 10.000μέτρα) τουλάχιστον 13.000, µε ύψος πέλους 24mm. Ο αριθμός ραφών ανά τ.μ θα είναι τουλάχιστον 16.000 τεμ.  

Το νήµα θα είναι ραµµένο σε βάση από υφασμένο πολυπροπυλένιο το οποίο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο µε την υπόβαση από Latex και ενισχυτικό πλέγµα µε προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών . Το Latex θα φέρει τρύπες αποστράγγισης µε υδατοπερατότητα μεγαλύτερη των 360 lt/h. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει ελάχιστο βάρος πέλους(ινών)  1000 gr/m2  και συνολικό βάρος άνω των  2.000 gr/m2.

Τα ρολά, πλάτους 200εκ ή 400εκ (+/-20εκ), αφού απλωθούν συγκολλούνται στις ενώσεις µε ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν αποκλειστικά µε ειδικά µηχανικά εργαλεία ώστε να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες ή σκαλοπάτια στον χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις .               

Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα γίνει µε στρογγυλή χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας                   0,60-1,50mm για τη στρώση σταθεροποίησης, σε κατά βάρος αναλογία 20-25 κιλά ανά τ.μ. Η πλήρωση και διάστρωση της χαλαζιακής άµµου που θα ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει αποκλειστικά µε τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

γ) Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σε ήδη προετοιμασμένη βάση εφόσον γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Εξυγίανση και επιπεδοποίηση επιφάνειας εφαρμογής

- Τοποθέτηση ,όπου απαιτείται, στρώσης εξομάλυνσης της επιφάνειας από 3Α

- Διάστρωση σκυροδέματος ενδεικτικού πάχους 10εκ.

Η τελική  επιφάνεια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον κλίση 1% για την αποτελεσματική απορροή των υδάτων.

 Στην συνέχεια γίνεται  η τοποθέτηση του αντικραδασμικού δαπέδου, η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα και η πλήρωση του με χαλαζιακή άμμο.

 

Tα υλικά του συστήματος δαπέδου θα συνοδεύονται από:

1.Εργαστηριακό Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο για το σύστημα δαπέδου  (αντικραδασμικό δάπεδο + συνθετικός χλοοτάπητας +άμμο πλήρωσης)  όπου θα πιστοποιείται η καταλληλότητα του υλικού για πτώση από 1,70μ. σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177:2008 :Έλεγχος κρίσιμης τιμής πτώσης

2. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος για το αντικραδασμικό δάπεδο όπου αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία.

3. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος για το συνθετικό χλοοτάπητα όπου αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία.

4. Πιστοποίηση ISO 9001:2015 των οίκων κατασκευής του αντικραδασμικού δαπέδου καθώς και του συνθετικού χλοοτάπητα (εργοστασίου παραγωγής )

Τα παραπάνω δικαιολογητικά που μπορεί να είναι σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Απαιτείται να κατατεθούν με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα εκτός Αγγλικής.

Τα τεχνικά δελτία μπορεί να είναι στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται:

-  Η κατασκευή βάσης εγκατάστασης συστήματος δαπέδου (εξομάλυνση  χώρου ,   

   τοποθέτηση  πλάκας σκυροδέματος)

-  Η προμήθεια ,μεταφορά ,τοποθέτηση αντικραδασμικού δαπέδου

-  Η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα

-  Η προμήθεια, μεταφορά και πλήρωση επιφάνειας με χαλαζιακή άμμο

7. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,30 (µ) * 0,40 (π) * 1,10 (υ)

 

Θα αποτελείται από :

·Έναν (1) κάδο απορριμμάτων

·Έναν (1) ορθοστάτη

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.                                                                                       

Ο κάδος  θα είναι κατασκευασμένος από καλουπωμένο πολυαιθυλένιο και θα έχει χωρητικότητας 50lt.

Ο κάδος θα  στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη από σιδηροσωλήνα Φ60mm με ενσωματωμένες βάσεις για την ανάρτηση του κάδου.  Θα αποτελείται από δύο κομμάτια, το κυρίως σώμα και το καπάκι.

Σε όλες τις διαδικασίες θα υιοθετούνται τα πρότυπα ΕΝ1176 1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, το σύστημα ποιότητας ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Και 1801:2008 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Προμήθεια προστατευτικών στρωμάτων  γηπέδου διαστάσεων  2μ. * 1μ.* 7εκ.πάχους                  (ανά τεμάχιο)  τα οποία θα τοποθετηθούν  κάθετα  ως προστατευτικά  στις δυο περιμετρικές πλευρές του χώρου της παιδικής χαράς .

Τα στρώματα θα διαθέτουν  για κάλυμμα συνθετική δερματίνη Α' ποιότητας ,αδιάβροχη με υψηλή αντοχή στην διάτρηση και στην ηλιακή ακτινοβολία σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH.

Η γέμιση εσωτερικά θα είναι από συμπιεσμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.                                                  καθώς και μεγάλης απορροφητικότητας κραδασμών.

Η δερματίνη θα είναι μπλέ χρώματος.

Η σκληρότητα του στρώματος θα είναι 90% πιστοποιημένο κατά ΕΝ913:2008                                                                                                                                             

Τα στρώματα θα τοποθετηθούν πάνω σε μεταλλικό σκελετό ή σε σταθερή επιφάνεια.

 Η οριζόντια  απόσταση από το έδαφος  του στρώματος  ενδείκνυται να   είναι 5 εκ. για να επιτυγχάνεται η απορροή των υδάτων.

Το προστατευτικό στρώμα θα πρέπει να διαθέτει:  

- Πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για το εργοστάσιο παραγωγής με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή εξοπλισμού αθλητικών χώρων.

- Πιστοποίηση ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για το εργοστάσιο παραγωγής με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή εξοπλισμού αθλητικών χώρων.

 

9.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

 Κατασκευή περίφραξης με σκελετό από χαλύβδινους ορθοστάτες (στραντζαριστό γαλβανιζέ) διατομής περίπου 50*50*(2) mm  και  συρμάτινο πάνελ διαστάσεων περίπου 2,50m*2,00m που αποτελείται από χαλύβδινες ράβδους διατομής Φ 4,2mm σχηματίζοντας πλέξη 50*200mm περίπου. Το πλέγμα φέρει κατά μήκος 3 νεύρα –τσάκισμα, για ακαμψία,  στο άνω και κάτω άκρο καθώς και στο κέντρο του σχηματίζοντας πλέξη.                                                                                                                                        Το πλέγμα στερεώνεται στους πασσάλους μέσω ανοξείδωτων χαλύβδινων στηριγμάτων/συνδέσμων που αγκαλιάζει και εφάπτεται στον πάσσαλο με πλαστικό προφίλ και βιδώνεται με έλασμα και παξιμάδια Μ6 τα οποία περιβάλλονται με πλαστικό καπάκι.

Στις γωνίες τα πλέγματα  θα συνδέονται  μεταξύ τους με ανάλογα στηρίγματα τύπου ‘’Θ’’.                                        Οι ορθοστάτες μήκους  2.00m ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε RAL6005 (πράσινο)  θα εχουν προσαρμοσμένη βαση για να πακτώνονται,  επί του εδάφους με τέσσερα στριφώνια ,σε υπόβαθρο από  σκυρόδεμα  και φέρουν πλαστική τάπα στο άνω μέρος τάπα από PVC  ιδίου χρώματος.                                                                                                                                                   Σε πλευρές επί υπάρχοντος στηθαίου από σκυρόδεμα ,οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε βάση –πέλμα από ανοξείδωτο χάλυβα 160*160*4mm και πακτώνονται με 4 εκτονούμενα βύσματα για beton . Όλα τα υλικά της περίφραξης  θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά  ISO 1461 και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε απόχρωση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά (ορθοστάτες, πάνελ, πέλματα  κ.λ.π.) και μικροϋλικά επί τόπου (μεταλλικά αγκύρια, ανοξείδωτες βίδες, βύσματα ,ελάσματα, παξιμάδια ,τάπες PVC κ.λ.π.),σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του επιβλέποντα.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (παίδων-νηπίων)

Τεμ

1,00

950,00

950,00

2

Σπιτάκι δραστηριοτήτων  

Τεμ.

1,00

1.350,00

1.350,00

3

Μεταλλική τσουλήθρα παίδων

Τεμ.

1,00

1.300,00

1.300,00

4

Κάθισμα παίδων για κούνια

Τεμ.

1,00

145,00

145,00

5

Κάθισμα νηπίων  για κούνια

Τεμ.

1,00

85,00

85,00

6

Σύστημα δαπέδου για προστασία πτώσης από ύψος 1,70μ.

Τεμ.

167,00

70,00

11.690,00

7

Πλαστικός κάδος

Τεμ.

2,00

150,00

300,00

8

Προμήθεια προστατευτικού στρώματος

Τεμ.

18,00

210,00

3.780,00

9

Περίφραξη μεταλλική

μ.μ.

8,00

50,00

400,00

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

 

 

 

 

Φ.Π.Α.24%

4.800,00

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

24.800,00

 

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, η εργασία τοποθέτησης, και όλα τα απαιτούμενα υλικά για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος   να προσκομίσει  από  διαπιστευμένο φορέα, πιστοποιητικό ελέγχου της παιδικής  χαράς,  ότι είναι  κατάλληλη να λειτουργήσει.  

Η προμήθεια  θα εκτελεσθεί σε χρονικό διάστημα  60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

 

Σκάλα   7/ 09/2020

Η  Συντάξασα

 

 

 

 

    Μαρία Θεοφιλάκου

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σκάλα  7/09/2020 

Ο  Αν. Προϊστάμενος της  Δ/νσης Περ/ντος, Υπ. Δόμησης & Τ.Υ

 

 

 

Παναγιώτης Δερτιλής

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ