ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ Δ. ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ Δ. ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ Δ. ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμος Ευρώτα   εναρμονιζόμενος με το ν. Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄) και ειδικότερα με το άρθρο 66 παρ.4 όπως ισχύει , προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά της Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη.

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές της λαϊκής αγοράς  της Σκάλας του Δήμου Ευρώτα     που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα  από την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 έως την  Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Ως κενές θέσεις νοούνται θέσεις της λαϊκής αγοράς που δεν έχουν αποδοθεί σε  πωλητή με διοικητική πράξη και όσες καταλαμβάνονται από πωλητές, που συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης.

Η διενέργεια των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί από την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 που συστάθηκε με την με αρ. 61/2022     Απόφαση Δημάρχου Ευρώτα

Η αίτηση χορηγείται είτε από το γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Δημαρχείο Βλαχιώτη),   είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.evrotas.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την αίτησή τους στο  γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Δημαρχείο Βλαχιώτη),  ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: info@eurota.gr, υπογεγραμμένη  και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση

Έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η παλαιότητα της άδειας

(π.χ. αντίγραφο παλαιάς άδειας )

Ενημερότητα του άρθ. 12 του Ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα).

Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ευρώτα

 Η επιτροπή κατατάσσει τους πωλητές  σύμφωνα με την παρ.4γ του άρθρου 66 και αξιολογεί βάσει  των κάτωθι κριτηρίων ως εξής:

παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας,

ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.».

Επισημαίνεται ότι:

1.       Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ.

2.     Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σε χώρο και ημερομηνία που θα ορίσει η Υπηρεσία όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους). Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Η διαδικασία της Βελτίωσης θέσης είναι προαιρετική.  Όποιος πωλητής δεν αιτηθεί «Βελτίωση Θέσης» θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του με απόδοση θέσης από την Επιτροπή η οποία θα συντάξει σχετικό πίνακα καταγραφής των τοποθετημένων πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα, στο Δημαρχείο στο Βλαχιώτη, στα τηλέφωνα 2735 3 60225, 2735042210.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ