ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

  1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (κλάσεως 2025) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr από το μενού " Υποβολή αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου Απογραφής" με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXIS των στρατευσίμων, είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς Covid-19.
  2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίησή τους σχετικά με τα παρακάτω, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων:

α. Οι στρατεύσιμοι που δεν θα απογραφούν ηλεκτρονικά μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

β. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Ελληνικού Διαβατηρίου
  1. Δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφεται ο Αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  1. Δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφεται ο Αριθμός μητρώου κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚA) στο Δελτίο Aπογραφής είναι υποχρεωτική.

γ. Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E- mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, ανυποταξία κλπ). Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ορθή αναγραφή και καταχώρηση ισχύοντος e-mail.

δ. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, στην παρούσα φάση μόνο αυτοί υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

ε. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. (Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ , τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές)

στ. Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

  1. Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  1. Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  1. Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

ζ. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

  1. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί, ώστε να ειδοποιηθούν αυτοί που διαμένουν στο εξωτερικό, μέσω οικείων ή συγγενών τους. Οι διαμένοντες στο εξωτερικό, που δεν θα απογραφούν ηλεκτρονικά, μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.
  1. Οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο του παρόντος να καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους και να το δημοσιοποιήσουν ευρέως με οποιονδήποτε, κατά την κρίση τους, πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και στους υπαγόμενους φορείς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη συμπλήρωση του ΔΑ (ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, E-mail, δνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κτλ.).
  1. Η Αποκεντρωμένη Διοικήση, οι Δήμοι και οι Κοινότητες παρακαλούνται να δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επιπρόσθετα, παρακαλούνται για την ενημέρωση των ΚΕΠ της αρμοδιότητας τους.
  1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά όλες τις Σχολές και Σχολεία (δημόσια – ιδιωτικά – ημερήσια – εσπερινά κτλ.) και Ιδρύματα της αρμοδιότητάς τους, για το περιεχόμενο του παρόντος καθώς και την κατά το δυνατόν ευρύτερη κοινοποίησή τους προς τους ενδιαφερόμενους και συνολικά τους γεννηθέντες το έτος 2004 ανεξαρτήτως των τάξεων που παρακολουθούν.( πχ: όχι μόνο τη Γ΄Λυκείου)
  1. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρακαλούνται να υπενθυμίζουν στους μαθητές τους την παραπάνω υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
  1. Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας (τηλέφωνα: 2613610029,-21,-19,-15) ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία.

Χειριστής θέματος : ΕΠΟΠ Επχίας (ΝΟΜ) Δήμητρα Πάτση, Εισηγητής 2ου Τμήματος, τηλ: 2613610004.

Δείτε το παρακάτω έγγραφο για λεπτομέρειες

Φ.430/96/40208 Σ.13997 Πάτρα, 23 Νοε 21