ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε Ειδική   συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη   στις 10 ΜΑΪΟΥ       2023 και ώρα  13: 00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό κατάστημα Σκάλας) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,

κατόπιν των  διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

Θέμα 1ο: «Έγκριση Απολογισμού ΝΠΔΔ Δ. Ευρώτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ έτους 2021»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ