ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε, σε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, την 11η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13.00μ.μ. και λήξης 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Σκάλα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης ανασυγκρότησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΄΄ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ΄΄

Θέμα 2:

Εγγραφές Νηπίων Παιδικών Σταθμών Δήμου Ευρώτα.

Θέμα 3:

Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ κατά τη δικάσιμο της 05ης/04/2022 για τη συζήτηση της από 25/05/2020 και με ΑΚΔ 28017/820/2020 αγωγής (πιν. ΚΑ/5).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε, σε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, την 11η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13.30μ.μ. και λήξης 14.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Σκάλα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1:

Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022 και πίνακα  στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης) έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε, σε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, την 11η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 14.00μ.μ. και λήξης 14.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Σκάλα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1:

Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

Θέμα 2:

Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

Θέμα 3:

Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ