ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  18-04-2023  ημέρα  ΤΡΙΤΗ   και  ώρα  έναρξης  13:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση του  παρακάτω  θέματος:

 

Θέμα 1:

Πραγματοποίηση εκδρομής για  το ΚΑΠΗ

 

Θέμα 2:

"Περί συμμετοχής στην αθλητική εκδήλωση ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Daegu ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ  2023 ,

έγκρισης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου"  και  ανοίγματος  τραπεζικού  λογαριασμού

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ