ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ"

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος  "ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ" την 22η  Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τo παρακάτω θέμα :

                                                                                           

 

ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ.

 

 

Ο  πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ