ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

   Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021) καλείστε σε τακτική (μέσω τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος  "ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ" την 27η  Ιουλίου  2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τo παρακάτω θέμα :

 

 

ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προϋπολογισμών κληροδοτήματος Κλεοπάτρας Ιατρίδου για τα οικονομικά έτη 2019,2020,2021.

 

Ο  πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ