ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  27-01-2023  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα  έναρξης  12:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση του  παρακάτω  θέματος:

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικού προγράμματος 2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε  σε  Ειδική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463 / 2006  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  27-01-2023  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα  έναρξης  13:00.

 

Η ειδική συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)  με  το  παρακάτω  μοναδικό θέμα:

 

Θέμα 1:

Απόφαση σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ του Δήμου Ευρώτα και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ