ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  18-10-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  13:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

Θέμα 1: ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 2: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 816/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Προμήθειας φρέσκου γάλατος

Θέμα 3: Παραχώρηση Κλειστού Γυμναστηρίου ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Θέμα 4: Πραγματοποίηση εκδρομής ΚΑΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ