ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 14Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 14Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

Καλείστε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση η οποία θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς  την  17-08-2023  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και  ώρα  έναρξης  12:00 και  λήξη 13:00,  σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (13:00) οι  διοικητικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Διοικητικού   Συμβουλίου   του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Διοικητικοί  σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα  αριθμού 6973821255, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

Θέμα 1:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «Ηλεκτροφωτισμός βοηθητικού γηπέδου Σκάλας» - Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

Θέμα 2:

Έγκριση της αριθμ. Πρωτ. 997/2023 απόφασης Προέδρου σχετικά  με τη  μίσθωση λεωφορείων για  μεταφορά μελών ΚΑΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο  γεγονός της  χρονικής  πίεσης  για  τα  ανωτέρω  θέματα