ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε Ειδική   συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  που θα πραγματοποιηθεί  την ΤΡΙΤΗ   στις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       2023 και ώρα  12:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό κατάστημα Σκάλας) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,

κατόπιν των  διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

 

 με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

Θέμα 1ο: «Έγκριση Απολογισμού ΝΠΔΔ Δ. Ευρώτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ έτους 2022»

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ