ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7Η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση η οποία θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς  την  13-03-2023  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  έναρξης  13:00 και  λήξη 14:00,  σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00) οι  διοικητικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   e–mail  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Διοικητικού   Συμβουλίου   του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Διοικητικοί  σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα  αριθμού 6973821255, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

Θέμα 1:

«Λήψη απόφασης επί της από 13.1.2021 με αρ. κατ. Ειρηνοδικείου 3/2021 και αρ. κατά προσδ. Πρωτοδικείου ΕΦΜ 3/2021 έφεσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» του Δήμου Ευρώτα και ορισμός δικηγόρου»

Θέμα 2:

Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών και αγωγής των Πρεβένα Φωτεινή κ.λπ. συμβασιούχων στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, και εξουσιοδότηση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα σε πληρεξούσιο δικηγόρο να αποδεχθεί τις αίτησεις ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών και την αγωγή των αντιδίκων. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο  γεγονός της  χρονικής  πίεσης  για  τα  ανωτέρω  θέματα