ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "Ι. Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "Ι. Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

       Καλείστε την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 02:00 μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, την αρ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24-09-2021) Εγκ. Υπ. Εσ. και την Δ1α /ΓΠ. οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόφαση σχετικά με την έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Μ. Θεοδωρακόπουλος» οικονομικού  έτους 2020.

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ – Πρόεδρος

 

Η  Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

       Καλείστε την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 02:30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, την αρ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24-09-2021) Εγκ. Υπ. Εσ. και την Δ1α /ΓΠ. οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόφαση σχετικά με την αποδοχή ποσού 17.000,39 € από Υπ.Εσ. (διά του Δήμου Ευρώτα) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολικών μονάδων

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ – Πρόεδρος

  1. Απόφαση σχετικά με αίτημα, προς το Δήμο Ευρώτα, για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος», ποσού 30.000,00 €

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ – Πρόεδρος

 

Η  Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ