ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ι. Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ι. Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 12:00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας,  σύμφωνα με την αρ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24-09-2021) Εγκ. Υπ. Εσ. και την Δ1α /ΓΠ. οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόφαση σχετικά με έγκριση δαπανών

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης – Πρόεδρος

  1. Απόφαση σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση ποσού 20.000€, της  Σχολικής Επιτροπής από το Δήμο Ευρώτα για τη κάλυψη αναγκών για πετρέλαιο και απολυμάνσεις σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης – Πρόεδρος

 

Ο  Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

 

Πολολός Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ